GIS analys av parasitkällor i ytvattentäkter, SVU 2013-16

Ladda ner
Geografiska informationssystem för analys av parasitkällor i ytvattentäkter, SVU-rapport 2013-16

Ur sammanfattningen
Rapporten beskriver GIS-baserade hydrologiska modeller för generering och spridning av Cryptosporidium och Giardia i ytvattentäkter. Aktuella uppgifter om prevalens hos däggdjur och fåglar har sammanställts för nordiska förhållanden. Utifrån situationen i Trollhättans och Östersunds kommun diskuteras förutsättningarna för modellering. I ett par decennier har GIS använts som ett analysverktyg för näringsämnen och fekala indikatorbakterier i ytvattentäkter.

De senaste åren har det publicerats GIS-modeller även för spridningen av parasiter. Cryptosporidium och Giardia sprids från infekterade däggdjur och fåglar och därmed från både punktkällor och diffusa källor i ett avrinningsområde. GIS-modeller kan potentiellt vara kraftfulla verktyg för att bedöma parasitspridningskällor uppströms ett råvattenintag. Sju GIS-baserade hydrologiska modeller för att beskriva generering och spridning av Cryptosporidium och Giardia i ytvattentäkter kommenteras och jämförs. Modellerna skiljer sig åt vad gäller indata, komplexitet och typ av resultat, men har det gemensamt att man försökt sammanföra data från enskilda studier till en helhet.