HaV rapporterar om kommunerna

    Det märks att kommunernas åtgärdsarbete går i rätt riktning när det gäller Vattendirektivet och Vattenmyndighetens årliga rapportering av vilka åtgärder som är gjorda runt om i landet. Åtgärderna i programmet ska genomföras av myndigheter och kommuner inom sina ansvarsområden. Kommunerna har ett antal åtgärder signerade till dem. En av dem är nr 36 som anger att Kommunerna behöver utveckla sin planläggning och prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds.

    För år 2013 anger hela 114 kommuner att det finns ett program, beslut eller annat initiativ för hur prövning genomförs med hänsyn till MKN för vatten (fråga 36a). Det är en ökning på nästan 9 % från 2012, men antalet kommuner som inte svarat på enkäten har också ökat. Det finns därmed en osäkerhet i hur läget verkligen ser ut. Det är viktigt att alla myndigheter som har en åtgärd knuten till sig verkligen svarar på enkäten varje år.

    Redovisningen ligger till grund för uppföljningen av genomförda åtgärder och för att bedöma om fastställda miljökvalitetsnormer kommer att uppnås. Och som underlag för kommande åtgärdsprogram för nästa arbetscykel. Exempel på olika prövningar som kan ingå är strandskydd, bygglov, vattenverksamhet, detaljplanering med mera. I Vattenmyndighetens fråga 36 b svarar 54 % av Sveriges kommuner att man har något typ av dokument som beskriver hur kommunen tar hänsyn till MKN.

    Med stöd av bl. a EU:s ramdirektiv för vatten beslutade vattenmyndigheterna 2009 om åtgärdsprogram för att uppnå miljökvalitetsnormerna för Sveriges vattenförekomster.  Samtliga åtgärder skulle vara påbörjade 2012. Åtgärdsprogrammet omfattar totalt 38 åtgärder och kommunerna ansvarar för 6 av dessa.