Är det OK att använda metaller i utemiljön?

Våren nalkas och många av våra dagliga sysslor såväl hemma som på jobbet flyttas utomhus. Det byggs både i staden och på privata tomter, vilket även ökar risken för läckage av oönskade ämnen, exempelvis tungmetaller, till dagvattnet. Så hur bör man egentligen tänka när det kommer till dessa ämnen?

Gilbert Svensson, forskare i dagvattenhantering på SP.
Gilbert Svensson

Enligt Gilbert Svensson, forskare i Urban Water Management på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, är det ok att använda metaller i utemiljöer men med eftertanke. Det är viktigt att se till vilken tungmetall det handlar om, vissa är mer toxiska än andra, och om det finns risk för läckage. Vidare bör man också se till ytan som används. En mindre yta innebär att en förhållandevis liten del utsätts för avrinnande dagvatten vilket kanske inte påverkar den totala tungmetallbelastningen avsevärt. Vilka tungmetaller kan man då tänkas stöta på?

  • Krom – giftig för både växter och djur och bör undvikas. Finns med på listan över särskilt förorenande ämnen (SFÄ). Krom finns bland annat i rostfritt stål men läcker inte särskilt mycket.
  • Kadmium – giftig och är ett prioriterat ämne i EU:s vattendirektiv. Läcker något och finns i galvaniserat stål och som förorening i zink. Det finns dock zink idag av kvaliteter med mycket låg kadmiumhalt.
  • Zink – är ett SFÄ och bör hållas vid låga halter i dagvatten. Zink används en hel del i exempelvis galvaniserat stål.
  • Koppar – används framför allt i byggnader. Bör undvikas då det läcker en del och är toxiskt för akvatiska organismer. Koppar är också ett SFÄ.

Med detta i åtanke rekommenderas generellt att välja stål framför koppar eller galvaniserat stål. Även om stålet rostar en del kan det vara ok eftersom det så framför allt släpper ifrån sig en del järn, som inte är någon större skada för levande organismer.

Kommentar

De prioriterade ämnena enligt Ramvattendirektivet är 45 stycken (tidigare 33) som tillsammans med vissa andra förorenande ämnen (8 st) har EU-gemensamma gränsvärden. Dessa gränsvärden är desamma som miljökvalitetsnormen för kemisk status. Om miljökvalitetsnormen överskrids uppnår en vattenförekomst inte god kemisk status.

Förutom dessa 45 + 8 ämnen finns andra ämnen som på nationell nivå har utpekats som särskilt förorenande ämnen (SFÄ). Dessa ämnen har nationella gränsvärden och klassificeras under ekologisk status med motsvarande miljökvalitetsnormer för god och måttlig status.

Tack till Ulf Mohlander, Stockholms stad, för hjälp med förtydligandet!