”Bättre beredskap för skyfall behövs”

  Det som i pressen populärt har kallats ”Hundraårsregnet” drabbade Hallsberg i början av september 2015 med kraftiga översvämningar som följd. Det var den sjätte större översvämningen sedan 1995. På uppdrag av MSB genomförs nu en utredning av Länsstyrelsen i Örebro län. I juni kommer en skyfallskartering att presenteras och i oktober en detaljerad utredning med åtgärdsförslag. Redan nu har en första rapport kommit ut som betonar vikten av att vara bättre förberedd för skyfall, framför allt med tanke på att man i framtiden förväntar sig flera extrema väderhändelser.

  oversvamning-Hallsberg
  Flygfoto över Hallsberg i september 2015. Källa: Nerikes Allehanda

  En annan slutsats i rapporten är att översvämningen förvärrades på grund av dåligt flöde under två broar inne i Hallsberg tätort, som istället fungerade som fördämningar. Trots konsekvenserna så hanterades översvämningen relativt väl utifrån förutsättningarna av både kommun och räddningstjänst.

  Skador för miljoner
  Översvämningarna i Hallsberg drabbade 400 hushåll, varav 80 evakuerades. Hus är fortfarande obeboeliga och många familjer bor fortfarande i husvagn eller i andra provisoriska boenden. Även lantbruken led stora förluster men det hade kunnat vara betydligt värre. Lyckligtvis hade en stor del av jordbruksarealen redan skördats när skyfallet kom. Även skolor, förskolor och andra kommunala byggnader drabbades hårt. Totalt uppkom skador för kommunen på fem miljoner kronor.

  Många försäkringsärenden
  För privatpersoner uppgår antalet försäkringsärenden i 200 stycken. Hanteringen av dessa ärenden skiljer sig åt. Det har visat sig att vissa Hallsbergsbor har fått betydligt lägre ersättningar än deras grannar trots att det har handlat om samma regn, samma område och samma sorts skador. Att bedömningen skiljer sig mellan försäkringsbolagen trots i stort sätt identiska villkor beror antagligen på den mänskliga faktorn hos handläggare och ovanan av skador från extrema väderhändelser. En annan oro bland invånare är risken att försäkringsbolagen inte kommer att betala ut ersättningar om kommunen inte har vidtagit nödvändiga åtgärder. Då kan istället försäkringsbolag och privatpersoner kräva ersättning av kommunen, något som bland annat gjordes efter en kraftig översvämning i Hallsberg 1998.

  Skyfallskartering klar i juni
  En del av utredningen som pågår är en översvämnings- och skyfallskartering som Hallsbergs och Kumla kommun tillsammans med Länsstyrelsen håller på att ta fram. Det är i princip en riskanalys som identifierar områden som ligger i farozonen vid framtida skyfall, samt kartlägger vilken kapacitet Täljeån har att leda stora vattenflöden genom Hallsberg. Karteringen tar hänsyn till hela avrinningsområdet och beräknas vara klar i juni i år. Fram tills dess att den är färdig lär vi inte få några direkta svar på orsakerna till översvämningen men vissa saker verkar redan nu gå att utläsa. Bland annat klarade sig ett par nybyggda kvarter i Hallsberg helt från översvämningsskador medan det området som drabbades värst var ett villaområde från 60-talet. Antagligen var de nyare kvarteren bättre rustade för översvämningar ur ett samhällsplaneringsperspektiv. Detta visar vikten av att dimensionera för framtida klimatförändringar och att ta med klimatrisker i översiktsplaneringen. Något som Marianne Christiansen, Hallsbergs samhällsbyggnadschef, instämmer i, ”Vi tar med det [översvämningsrisken] i all samhällsplanering framöver.”

  Möjliga åtgärder
  Efter översvämningen uppkom kritik från Hallsbergsborna om att vattendrag i kommunen hade sett igenväxta ut. Röster har även höjts om att gräva ut Ekoparken inne i tätorten för att bättre kunna fördröja stora vattenvolymer. Enligt kommunen så hade dock vattendragen underhållits som de ska. Vid översvämningen låg vattnet dessutom en meter över dikena vilket gör att mer underhåll troligen bara hade gett en marginell skillnad. När det gäller Ekoparken har den till uppgift att både fördröja vattenflöden och bidra med vattenrening av bland annat tungmetaller, slam och farliga ämnen. För att rensa ännu mer i dikena intill Ekoparken, eller gräva ut, krävs därför en ny markavvattnings-förrättning.

  En ny förrättning krävs även för att göra förändringar kring de två broar som har blivit utpekade som kritiska punkter där vatten fördämdes under översvämningen. Christiansen betonar därför att det inte finns några ”snabbfix” för att åtgärda översvämningsproblematiken. Istället kommer man att avvakta den fördjupade utredningen som Länsstyrelsen presenterar i oktober med förslag på detaljerade åtgärder. Först då kan det bli aktuellt att göra några förändringar i vattnets väg genom Hallsberg.

  Utredningen
  Dagvattenguiden kommer givetvis att följa utvecklingen i Hallsberg och presentera den skyfallskartering och den fördjupade utredning när dessa kommer senare i år.

  Läs mer om Länsstyrelsens utredning om översvämningarna (för medlemmar).