Uppföljning av Kungsängsdammen, Uppsala Vatten

Kungsängsdammen i Uppsala.

Denna rapport följer upp resultaten från exjobbet av samma författare som utredde reningsfunktionen av Kungsängsdammen i Uppsala. Efter exjobbet fortsatte flödesproportionell provtagning av in- och utlopp i dammen för att få en längre tidsserie med resultat. Denna uppföljningsrapport ska ses som ett komplement till examensuppsatsen.

Utdrag ur sammanfattningen
Totalt utfördes flödesproportionell provtagning under 22 veckor i Kungsängsdammen, som tar emot dagvatten från ett ca 65 ha stort industri- och handelsområde. Ämnen som undersöktes var totala halter av näringsämnena fosfor och kväve, totala halter av tungmetaller, suspenderat material samt oljeindex och tributyltenn (TBT).

Resultatet visar att Kungsängsdammen fungerar väl som avskiljningsanläggning för föroreningar. Halterna av ämnena fosfor, kväve, suspenderat material, oljeindex, kadmium, koppar, bly och zink översteg alla riktvärdet (1M) för inloppet. Vid utloppet var det inga ämnen vars flödesviktade medelkoncentrationer översteg riktvärdena. Variationen av koncentrationer under perioden visade vikten av att provta flödesproportionellt.

Avskiljningseffektiviteten för Kungsängsdammen visade sig vara hög i jämförelse med andra dagvattendammar. Suspenderad substans avskiljs med 85 %, fosfor med 56 %, kväve med 41 % och tungmetaller med 65-87 %. Den höga avskiljningen tros bero på en väl utformad och dimensionerad anläggning. Även den höga inkommande halten av suspenderat material möjliggör avskiljning av särskilt fosfor och tungmetaller som gärna binder till partiklar som har möjlighet att sedimentera i dagvattnet.

Provtagningen visade dock att TBT förekom i något högre halter i jämförelse med andra dagvattendammar. Dock består Kungsängsdammens avrinningsområde av större andel hårdgjord yta än jämförelsedammarna.

Baserat på halterna i utkommande flöde antogs dagvattnet inte försämra recipienten Fyrisåns vattenkvalitet för de undersökta ämnena.

Ladda ner: Uppföljning av Kungsängsdammen (Arnlund 2015)

Referens
Arnlund, J., 2015. Uppföljning av Kungsängsdammen – Flödesproportionell provtagning av metaller och organiska föroreningar under mars-augusti 2014. Uppsala Vatten och Avfall AB.