Hur påverkar konstgräsplaner dagvattnet?

Antalet konstgräsplaner i Sverige har ökat mångfalt de senaste åren. Dagvattenguiden kunde i våras berätta att just konstgräsplaner, vars föroreningar transporteras via dagvattnet, troligen är en av de främsta källorna till mikroplaster i haven. Nu har Segeå-projektet fått anslag från HaV för att utreda just miljöpåverkan från konstgräsplaner i Sege å avrinningsområde. Utredningen är troligen den första i sitt slag som tar ett avrinningsområdesperspektiv.

För att hålla ihop stråna på en konstgräsplan används ett finkornigt granulat. Detta granulat är relativt mobilt vilket gör att man årligen fyller på med nytt granulat på konstgräsplaner. Det handlar om relativt stora mängder, 5-10 ton per år och plan.

Hur stor mängd av detta granulat som i slutändan når haven är i dagsläget oklart. Dock har man sett att mikroplasterna påverkar fiskar och andra vattenlevande organismer som kan missta det nedbrutna granulatet för föda.

Segeå-projektet är ett samarbete mellan sju stycken Skåne-kommuner: Burlöv, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge. Projektpengarna på 2,9 miljoner kronor ska dels användas till studien av konstgräsplaner, men även till fler våtmarker och till att utveckla anläggningar för att filtrera fosfor- och kväve i Sege å avrinningsområde, som är 335 kmstort.

I studien kommer man först att kontakta medlemskommuner i Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd för att kartlägga hur många konstgräsplaner det finns i avrinningsområdet. Man kommer att redogöra för dräneringen runt omkring planerna, för rutiner vid snöröjning och om det därmed finns risk för läckage till lokala vattendrag. Om det är så som man tror så kommer även studien föreslå hur man kan bibehålla granulatet på planerna och återanvända en del av det granulat som har förflyttat sig. Det ligger ju även i kommunernas intresse att slippa fylla på med flera ton nytt material varje år.

Läs IVL Svenska Miljöinstitutets rapport om ”Källor och transportvägar för mikroplaster” (2016) här (för medlemmar).

1 kommentar