Dagvattenhantering för att motverka översvämningar

De enskilt viktigaste faktorerna vid framtida stadsbebyggelse är enligt SMHI ökade nederbördsmängder och nederbördsintensiteter. För kuststäder, lågt belägna städer och och städer i nära anknytning till havet tillkommer även havshöjningarna som en viktig faktor. Norrtälje är en av Sveriges många kustnära städer som har drabbats av flertalet översvämningar de senaste åren. Särskilt drabbad är området Kvisthamra där det nu pågår utredningar kring dagvattennätet. 

Kvisthamra är ett äldre område i Norrtälje där det har byggts mer och mer de senaste åren. Förtätningar och nyexploatering har gjort att dagvattenledningar nu troligen är underdimensionerade. I vissa fastigheter har därför översvämningar skett ett tiotal gånger de senaste 15 åren när ledningar har vattenfyllts och brunnar svämmat över. Kommunens VA-operatör har åkt ut ett otal gånger för att pumpa källare. Senaste skedde det i samband med ett skyfall i somras. Framför allt har översvämningar skett i de svackor och lågpunkter som finns i området. Kvisthamra är beläget i en dal med relativt branta sluttningar.

Gatu- och parkavdelningen i Norrtälje kommun håller på att utreda omfattningen av problemet och håller med om att dagvattenhanteringen i nuläget är problematiskt. Antagligen kommer en uppdimensionering av dagvattennätet vara aktuellt då det helt enkelt krävs större ledningar för att omhänderta det dagvatten som skapas i samband med kraftiga regn. Gatu- och parkavdelningen håller även på med en utredning av skador på fastigheter från översvämningarna men det har ännu inte framkommit om det är aktuellt med någon ekonomisk ersättning från kommunens sida.

En uppdimensionering av nätet kan vara en lösning för problemet att omhänderta stora vattenmängder. Men vad händer i framtiden om Kvisthamra förtätas ytterligare? När kraftiga skyfall sker oftare och med i genomsnitt större nederbördsmängder? Ett uppdimensionerat ledningssystem löser inte heller den föroreningstransport som sker genom dagvattnet.

I ett examensarbete från 2001 gavs förslag på hantering av dagvattnet i området. Redan då föreslogs framför allt öppna dagvattenlösningar som både kunde förbättra hydrauliken och rena föroreningar från området, exempelvis dammar, diken och översilningsytor. En översilningsyta anlades också tillsammans med andra dagvattenåtgärder under en större satsning samma år. Översilningsytan undersöktes och provtogs 2015 för att utreda fastläggning av tungmetaller i anläggningen.

Då översvämningsproblematiken kvarstår och Kvisthamra är beläget så pass nära sin recipient (Norrtäljeviken) krävs troligen ytterligare åtgärder, inte bara en ny dimension på ledningsnätet.

Mer läsning (för medlemmar)