Krav på fördröjning och rening i Stockholm stad

    EvaValllogga_vakEva Vall är utredningsingenjör på Stockholm Vatten och hon har projektlett kommunens strategiska dagvattenarbete. På Vatten Avlopp Kretslopp berättar hon hur kommunen och VA-bolaget tillsammans jobbar med dagvattenfrågor. En ny dagvattenstrategi antogs 2015 och därefter har ett stort arbete gjorts som resulterat i en vägledning. I vägledningen finns en målsättning om hur mycket dagvatten ska fördröjas och renas vid nybyggnation och större ombyggnation. Det finns också anvisningar till hur dagvattenutredningar ska genomföras och vilka principer olika beräkningar ska följa. Se hela konferensensprogrammet