Bedömning av flora och fauna i åtta dagvattendammar. BioDivers, 2009

Sammanfattning
Åtta nyanlagda dagvattendammar i Falkenberg har naturinventerats som komplettering av en inventering som utfördes för 24 dammar 2005. Syftet var följande:

  • att göra en översiktlig biologisk inventering och bedömning av förutsättningar för våtmarksarter i åtta dammar och våtmarker för dagvatten i Falkenberg.

  • att göra en fotodokumentation av dammarna.

  • att ge förslag till åtgärder och skötsel för att förbättra förutsättningarna för våtmarksberoende arter och för intressanta arter i dammarnas närhet.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.