Hur motverkas tillväxt av alger i dagvattendamm?

Frågeställaren har problem med alger i en damm och undrar om det går det att motverka tillväxten på något sätt. Yvonne Byström, WRS i VA-guidens expertpanel svarar och ger förslag på åtgärder.

FRÅGA:

Jag har en fråga gällande en damm vi har i kommunen där vi har problem med tillväxt. Den har sugits en gång och vi tror att det kommer behövas flera gånger. Det är en nyanlagd (2016) damm med makadambotten som inte har någon reningsfunktion utan bara är estetisk med en öppen vattenspegel. Den mottar vatten från ett avrinningsområde med cirka 60 % hårdgjorda ytor och 40 % naturmark. Dammen är relativt grund med vattendjup som varierar mellan 0,2-0,4 m beroende på nederbörd.

När de konstruerade dammen tänkte de inte på att sätta ut några träd i närheten så det finns ingen skuggning utan den ligger helt öppet på en gräsmatta. Min fråga är således om det går att motverka tillväxten på något annat sätt? Kanske genom att sätta in en fontän, plantera andra växter eller någon form av musslor?

SVAR:

Det är vanligt att trådalger tillväxer kraftigt i öppna dammar. Problemen brukar vara som störst i nyanlagda vattenmiljöer där ekosystemen inte är så väl utvecklade. När fler växter hittar in i dammen och när mikrobiologi och insektsfauna blivit mer utvecklad brukar problemen minska.

Ofta finns en sinnebild av en vacker damm med stor öppen vattenspegel. Det är i de flesta fall varken realistisk eller möjligt för system som tar emot dagvatten. Dagvatten innehåller oftast mycket näring och även föroreningar av olika slag som påverkar dammens utseende och den estetiska upplevelsen negativt.

När det finns gott om tillgänglig näring så finns det alltid organismer som drar nytta av det. I ett vatten med mycket näring blir det mycket växtlighet. I denna damm finns en hel del trådalger. Trådalger är snabba på att växa till tidigt på säsongen och har därför en konkurrensfördel gentemot andra vattenväxter som tar längre tid på sig. De binder upp tillgänglig näring och skuggar för växter som är bottenrotade. Min erfarenhet är att det verkar som att problemet tilltagit på senare år. Det är oklart varför men kanske gynnas trådalgerna av ett varmare klimat?

En vanlig art av trådalg är grönslick, Cladophora glomerata. Den trivs bra och tillväxer kraftigt i dammar med makadambotten. En orsak kan vara att det i dammar med hård botten finns dåligt med livsmiljöer för betare, smådjur som äter alger. Utan betare kan grönslicken tillväxa snabbt och breda ut sig.

Läs mer om vegetation som gynnar reningsprocesserna och alger i dammar i dokumentet ”Skötsel av dagvattendammar – en handbok” (Dagvattenguidens bibliotek) kap. 5.3 och 5.4. Dokumentet finns även hos Oxunda Vattensamverkan.

Man kan alltså hoppas på att dammens vattenmiljö stabiliserar sig efter några säsonger utan åtgärder. Trådalgerna är framför allt ett estetiskt problem och påverkar inte dammens flödesutjämnande funktion. Men jag föreslår att ni hjälper biologin på traven genom att plantera in mer våtmarksväxter. Dammen är ca 30 cm djup och med det vattendjupet finns möjlighet att etablera många olika arter av vattenväxter, både halvgräs (exempelvis svalting, vasstarr, flaskstarr, blåsstarr, knappsäv) och blommande örter (exempelvis gul svärdslilja, fackelblomster, kabbleka, äkta förgätmigej, vattenmynta), som kan konkurrera med trådalgerna om näring och ljus. Förslagsvis planteras växter både längs med kanten och i små grupper i dammen som kan sprida sig naturligt. Våtmarksväxterna bidrar både med mångfald och positiva upplevelsevärden.

Kanske kan man förbättra situationen något genom att cirkulera vattnet med en fontän. Då hålls vattnet i rörelse och syresättningen av vattenmassan förbättras.

När det gäller musslor så kan jag inte svara på det men jag har svårt att se att musslor skulle trivas och överleva i dammen.


Det är alltid den enskilda myndigheten som självständigt utformar sina beslut, och som självständigt gör sina bedömningar och som ansvarar mot sina tillsynsobjekt och medborgare. VA-guiden AB, samt de experter som svarar på uppdrag av VA-guiden AB, friskriver sig från alla tänkbara anspråk till följd av olyckliga svar eller missförstånd. Experten har inget uppdragsförhållande till frågeställaren. Svaret är expertens egen uppfattning och representerar inte nödvändigtvis hens organisations eller VA-guidens ståndpunkt.