Underlagsmodell för prioriterings- och åtgärdsarbete med sjöar och recipienter, exjobb SLU 2017

Sammanfattning
Detta examensarbete har utvecklat en modell som är riktad till att hjälpa kommuner att snabbare och enklare kunna identifiera problem med lokala sjöar. Modellen skapar ett informationsunderlag om kemiska föroreningar till och i sjön, natur- och kulturvärden i sjöns närområden och värdeobjekt för ekosystemtjänster kopplade till sjön.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.