Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara vattentjänster

Regeringen har beslutat att utvidga uppdraget för utredningen om hållbara vattentjänster. Utredningen omfattade tidigare kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen samt frågor om små avlopp.

Nu ska utredningen också bland annat ge förslag på anpassningsåtgärder vad gäller dagvattenhantering i ett förändrat klimat.

Utredaren får därför som tilläggsdirektiv i uppdraget att

  • utreda vilka möjligheter som finns enligt nuvarande regler att vidta åtgärder för anpassning av dagvattenhanteringen till ett förändrat klimat
  • föreslå hur va-taxan kan användas för att finansiera sådana anpassningsåtgärder, och
  • redovisa reglering för kostnadstäckning av anpassningsåtgärder i Danmark.

Behovet av tilläggsuppdraget grundas i slutsatser från Klimatanpassningsutredningen (SOU 2017:42) som konstaterar att ett förändrat klimat även kräver en förändrad dagvattenhantering.

System som baseras på ledningar är inte konstruerade för att klara framtidens nederbördsmängder. Fokus måste istället läggas på att hantera dagvattnet i öppna lösningar och att fördröja dagvattnet innan det når ledningssystemet. Regeringen konstaterar dock att Klimatanpassningsutredningen inte ger några finansiella förslag vad gäller sådana lösningar.

I tilläggspunkten vad gäller anpassning av dagvattenhantering till ett förändrat klimat är vattentjänstlagen central. Utredningen ska ta ställning till om lagen ger tillräckliga möjligheter att anlägga öppna dagvattenlösningar och andra anpassningsåtgärder. Utredaren ska identifiera hinder i vattentjänstlagen och annan lagstiftning som försvårar anläggandet av sådana åtgärder i kombination med att föreslå hur det fortsatta utredningsarbetet ska se ut för att anpassa lagstiftningen till en långsiktigt hållbar dagvattenhantering.

I den finansiella tilläggspunkten ingår, förutom att undersöka hur va-taxan ska användas till anpassningsåtgärder, även att analysera hur va-huvudmannens skyldighet att tillgodose skäliga anspråk på säkerhet förhåller sig till överkapacitet. Dessutom ska utredningen omfatta andra potentiella modeller för kostnadstäckning som kan ersätta eller komplettera nuvarande system samt lämna nödvändiga författningsförslag.

Tilläggspunkten om kostnadstäckning i Danmark omfattar dels hur regleringen ser ut i vårt grannland, dels om det finns några erfarenheter som bör leda till förändringar i den svenska regleringen. Även i denna punkt ska utredaren lämna nödvändiga författningsförslag.

I och med tilläggsdirektivet kommer också utredningstiden att förlängas. Redovisning till Miljö- och energidepartementet ska därför senast ske den 31 maj 2018.

Du hittar kommittédirektivet i sin helhet via regeringskansliets hemsida.