Vilka dagvattenanläggningar är anmälningspliktiga? Expertsvar

En av våra experter, Jonas Christensen från Ekolagen Miljöjuridik AB, utgår i från en dom i Mark- och Miljööverdomstolen för att besvara denna fråga.

Fråga
Jag efterfrågar klarhet i tolkningen kring vilka dagvattenanläggningar som omfattas av anmälningsplikten.

Jag tolkar det som att det inte krävs någon anmälan om;
• dagvattenanläggningen ligger utanför detaljplanerat område (MB 9kap 2§ p.3),
• endast omfattar ”en viss eller vissa fastigheter” (MB 9kap 2§ p.3)
• eller ligger inom verksamhetsområde för dagvatten (alltså att det finns en anslutningspunkt till det kommunala nätet för dagvatten) (15§ FMH).

Tolkningen ovan innebär det att det är väldigt få dagvattenanläggningar som är anmälningspliktiga enligt 14§ FMH eftersom anläggningarna oftast ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för dagvatten och även oftast omfattar endast en fastighet.

Omfattas två fastigheter eller fler däremot har jag förstått det som att vi kan tolka det som att det krävs en anmälan, om anläggningen inte är ansluten till det kommunala dagvattennätet.

Om man istället har en dagvattenanläggning (inom verksamhetsområde för dagvatten) där delar av vattnet infiltrerar (t.ex. via damm eller svackdiken) innan resterande dagvatten släpps på kommunala ledningar, är då en sådan dagvattenanläggning anmälningspliktig? Vattnet leds då inte enbart till avloppsanläggning.

Hur tolkar ni lagstiftningen?

EXPERTJonas ChristensenJurist med en doktorexamen i miljörättEkolagen Miljöjuridik i Uppsala AB

SVAR:


Denna fråga ger anledning att inledningsvis kommentera en intressant dom. I dom från mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt (2016-11-29) mål M 4201-15 konstaterar domstolen att 

”det är tveksamt om 13 § andra stycket FMH avser andra avloppsanordningar än sådana för rening av bad-, disk- och tvättvatten. Under sådana omständigheter kan inte ett förbud meddelas av tillsynsmyndigheten.” Slutsatsen var alltså att 13 § andra stycket avseende anmälningsplikt för vissa typer av avloppsanordningar inte är tillämplig på dagvattenanläggningar.”

Domstolen grundade sitt ställningstagande på en relativt djupgående analys av hur 13 § FMH hade tillkommit och syftet med bestämmelsen. Domen överklagades till Mark och Miljööverdomstolen (MÖD) som meddelade sin dom 2017-10-20. MÖD skriver i sina domskäl:

”De anordningar som trafiknämnden har anmält är andra avloppsanordningar än sådana som avses i 13 § första stycket FMH. Även om det möjligen inte varit avsett att anordningar för avledande av dagvatten skulle omfattas av anmälningsplikten i 13 § andra stycket FMH träffas sådana avloppsanordningar rent faktiskt av bestämmelsens ordalydelse. Det betyder att det krävs en anmälan för att inrätta en avloppsanordning för att avleda, rena och ta hand om avloppsvatten i form av vägdagvatten inom detaljplan.”

Domen innebär alltså att dagvattenanläggningar omfattas av anmälningsplikten. En tydlig författningstext kan inte ändras av motstridiga förarbeten. Anmälningsplikten i 13 § 2 st. FMH är kopplad till utsläpp av avloppsvatten, vilket definieras i 9 kap. 2 § MB.

 • Med avloppsvatten avses
  1. spillvatten eller annan flytande orenlighet,
  2. vatten som använts för kylning,
  3. vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en
  viss eller vissa fastigheters räkning, eller
  4. vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats

Punkten 3 reglerar dagvatten. En första slutsats är att det dels finns dagvatten som utgör avloppsvatten (vilket jag brukar kalla ”avloppsdagvatten”) dels finns det dagvatten som inte utgör avloppsvatten (vilket jag brukar kalla ”annat dagvatten”).

För att det ska vara avloppsvatten krävs att det avleds inom detaljplanelagt område, och dels att det inte endast görs för någon enstaka fastighet. I propositionen till LAV (prop. 2005/06:78 s. 36) skriver man

”Formuleringen vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning har ibland vållat tolkningssvårigheter, men har ansetts täcka merparten av allt dagvatten och dränvatten som avleds inom ett detaljplanelagt område. Att avledandet inte bara får gälla för en viss eller vissa fastigheter skall förstås så att det inte innefattar att enstaka fastighetsägare inom en detaljplan genom särskild ledning avleder dag- och dränvatten enbart för sina fastigheter.”

Om det inte är avloppsvatten som avleds, så är alltså inte heller 13 § 2 st. FMH tillämplig vilket innebär att det inte är anmälningsplikt. Av 15 § FMH framgår också att det saknas anmälningsplikt om avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanordning. I domen ovan poängterar MÖD dock också att Allmänna va-anläggningar i sig inte är undantagna från de regler om anmälningsplikt som gäller enligt miljölagstiftningen.

Detta innebär att också alla dagvattenanläggningar som anläggs av va-huvudmannen är anmälningspliktiga, om förutsättningarna i 9 kap. 2 § 3p MB är uppfyllda, men att ledningar som enbart ska leda vatten till en sådan anläggning inte är anmälningspliktig.

Jag håller med frågeställaren om hens svar. Frågeställaren belyser även de tolkningsproblem som nu dyker upp, med nya typer av dagvattenanläggningar. Antag t.ex. att trafiknämnden har inrättat en regnbädd, genom vilket trafikdagvattnet passerar på sin väg mot en allmän va-anläggning. Ska denna då ses som en självständig dagvattenanläggning och således vara anmälningspliktig, eller ska den endast ses som ett sätt att föra dagvattnet vidare till den allmänna dagvattenanläggningen? Syftet med en regnbädd är dels att fördröja dagvattenflödet, dels att rena det. Mot bakgrund av detta kan man möjligen anse att den har fler syften än att enbart för dagvattnet till den allmänna anläggningen, och således träffas av anmälningsplikten.

Åter till MÖD-domen, där domstolen skriver:

”Av anmälan framgår att vägarna kommer att avvattnas via dagvattenbrunnar med perkolation och sandfång och vidare till utjämningsmagasin, perforerad specialbrunn och en trekammarbrunn med sandfång. Eftersom anordningarna syftar till att avleda, rena och ta hand om avloppsvattnet är de avloppsanordningar i miljöbalkens mening.”

Enligt MÖD ska man alltså se till anordningarnas syfte. Eftersom syftet med en regnbädd inte endast är att föra dagvattnet vidare till den allmänna va-anläggningen, utan också syftar till rening och fördröjning så skulle jag säga att en sådan regnbädd är anmälningspliktig.


Det är alltid den enskilda myndigheten som självständigt utformar sina beslut, och som självständigt gör sina bedömningar och som ansvarar mot sina tillsynsobjekt och medborgare. VA-guiden AB, samt de experter som svarar på uppdrag av avloppsguiden/VA-guiden AB, friskriver sig från alla tänkbara anspråk till följd av olyckliga svar eller missförstånd.

DELA