VA-guiden Reportage: Satsar på ny teknik för att förutse skyfall – VA SYD:s väderradar

Klimatförändringar väntas i framtiden ge kraftigare och mer frekvent förekommande skyfall. Med syftet att bättre kunna förutse skyfallen och förebygga översvämningsskador deltar VA SYD i ett projekt om väderradarteknik tillsammans med Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola och SMHI. VA-guiden har pratat med Nicholas South, utredningsingenjör och projektansvarig på VA-SYD.

Nicholas berättar att VA SYD:s medlemskommuner under 2000-talet drabbats av flera kraftiga skyfall och att man nästa gång vill vara redo med alla möjliga medel för att förhindra skador hos deras kunder och i närmiljön.

– Vi kan inte blunda för de klimatförändringar som sker där skyfallen kommer tätare och blir kraftigare. Städernas ledningssystem är inte anpassade för att klara dessa skyfall och vi behöver därför utveckla nya verktyg för att kunna förhindra och lindra effekterna av framtidens skyfall.

Tekniken ska ge möjligheter att bättre förutse framtidens skyfall 

Nicholas South, utredningsingenjör på VA-SYD och en av de ansvariga i väderradar-projektet.

Nicholas berättar att den teknik som används i projektet kallas för X-band väderradarteknik och har inte tidigare använts i Sverige. Tekniken ska leda till bättre möjligheter att förutse framtidens skyfall och agera innan skadan är skedd.

– Skillnaden mellan konventionell väderradar, så kallad C-band som SMHI har i Sverige, och X-band väderradar är att X-band erbjuder en betydligt högre upplösning av uppmätt nederbördsdata, upptill 100 meter gånger 100 meter inzoomning. I Danmark har tekniken använts i forskningssammanhang sedan några år tillbaka. Senaste året har bland annat Aarhus och Köpenhamn installerat väderradarstationer i deras område och resultatet har enligt Nicholas varit lyckat.

– Den danska VA-branschen är överens om att väderradartekniken är här för att stanna och den ses som en självklarhet i framtidens VA-verksamhet.

VA SYD:s anläggning i Dalby, cirka 10 km sydost om Lund, blir Sveriges första forskningsanläggning där väderradar installeras.

–  I Sverige finns ingen X-band väderradaranläggning och det ville vi ändra på. Detta projekt kommer bryta ny mark inom svensk VA-utveckling med att utreda väderbaserade applikationer och tillämpningar inom VA-området exempelvis varningssystem och flödesmodeller.

Utvärdering av väderradarn sker under sommaren

Om resultaten verkar lovande kommer en permanent anläggning att installeras i början av 2019. LTH och Lunds Universitet har ansökt om investeringsmedel för att köpa in väderradarn för forskningsändamål. I detta ingår VA-tekniska och hydrologiska tillämpningar men även flera andra områden för forskning som exempelvis luftkvalité och klimat som kan göras tack vare väderradarn.

I praktiken innebär projektet att VA SYD kommer att erbjuda en öppen hemsida för allmänheten att titta på nederbördsområden i realtid med betydligt högre upplösning än vad som tidigare varit möjligt. Denna radarbild kommer att täcka in hela vägen ifrån västra Köpenhamn till mellersta delen av Skåne.

– Vi hoppas att väderradarn kan bli ett verktyg för oss att skapa framtidens ledningsnät och en chans för allmänheten i framtiden att kunna skydda sina fastigheter vid kraftigare regn.

VA SYD kommer att tillsammans med övriga projektdeltagare och leverantörer av databearbetning och väderradar att påbörja en testperiod under juli månad. Därefter sker en utvärdering av resultaten och tekniken som helhet för att ge klarhet hur en väderradar kan användas i en VA-organisation.

Samarbete över nationsgränsen

Nicholas berättar att samarbete även sker över nationsgränsen.

– Ett samarbete har inletts med BIOFOS[1] och HOFOR[2] i Köpenhamn samt VEVA(Väderradar inom VA-sektorn Danmark) där vi kommer ha tillgång till varandras väderradarresultat och kommer att stötta varandra i utvecklingen av våra väderradaranläggningar.

Inom väderradarprojektet pågår även ett tätt samarbete med det Vinnova-finansierade projektet Future City Flow (FCF). Projektet ska utveckla ett informations- och beslutsstödsystem, som kan beskriva sammanhangen mellan införande av olika åtgärder som exempel utökande av hårdgjorda ytor i kontrast med gröna ytor och deras inverkan på avloppssystemen. I FCF-projektet kommer det utvecklas modellbaserade styrstrategier för att i framtiden kunna styra avloppsvattensystemen mer optimalt utifrån de volymer och den pumpkapacitet som finns inbyggt i systemet redan idag.

– En väderradar kommer att vara en viktig framgångsfaktor i FCF-projektet eftersom de kan förenkla arbetet i att optimera driften av framtidens pumpstationer, ledningsnät och reningsverk, berättar Nicholas.

Flera potentiella användningsområden för väderradartekniken

VA SYD hoppas också att det bearbetade resultatet från väderradarn ska kunna användas i flödesmodeller av VA SYD:s ledningsnät för att ge simuleringar med hög kvalité av vilken flödesbelastning som ledningsnätet utsätts för. Nicholas tycker också att det vore intressant att i framtiden undersöka närmare hur ett varningssystem kan implementeras inom VA SYD med hjälp av den nya tekniken.

– Slutsatserna från detta projekt tror vi kommer att bidra till hela svenska VA-branschen och blir en referens för framtida utvecklingsarbete av väderradartillämpningar inom VA-området.

 


[1] BIOFOS är Danmarks största spillvattenverksamhet och hanterar spillvatten från 1,2 miljoner människor i Köpenhamnområdet.

[2] HOFOR är ansvarig för vattendistribution och avloppshantering i åtta kommuner i Köpenhamnområdet.