Betänkandet ”Vägar till hållbara vattentjänster” är överlämnat till regeringen

Häromdagen presenterades slutligen utredningen om hållbara vattentjänster som hela VA-Sverige väntat på ända sedan uppdraget initierades i maj 2017 (1). Utredningen har haft som huvudfokus att se över lagstiftningen kring kommuners skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster samt att öka åtgärdstakten för små avlopp, tillsammans med det tilläggsdirektiv om dagvatten och anpassningsåtgärder i ett förändrat klimat som kom i slutet av 2017 (2).

Anders Grönvall från utredningen om hållbara vattentjänster tillsammans med Karolina Skog, miljöminister vid överlämnandet av betänkandet ”Vägar till hållbara vattentjänster”.

Utredningens direktiv och tilläggsdirektiv innehåller flera olika uppdrag och flera frågor som alla rör vattentjänsterna och hur de ska bli mer hållbara. På regeringens presskonferens i måndags så lyfte Anders Grönvall, särskild utredare, fram sex delområden från det nästan 380 sidor långa betänkandet:

1. Förändringar i 6 § vattentjänstlagen (§ 6 LAV)
2. Krav på plan för allmänna vattentjänster
3. Avloppsdeklaration
4. Central avloppsrådgivning
5. Planering för skyfall
6. Nationell plattform för vattentjänster

Här kommer en sammanfattning av de förslag som presenterades vid presskonferensen:

Förändringar i § 6 LAV
Kortfattat föreslås en flexiblare lagstiftning med förslag på tillägg till § 6 LAV. Ändringen innebär att när kommunerna bedömer behovet av en vattentjänst ska särskild hänsyn tas och man ska utreda om det finns en möjlighet att på ett annat sätt än med en allmän va-anläggning uppnå ett motsvarande skydd för människors hälsa och miljön.

Krav på kommunen att ha en plan för allmänna vattentjänster
Utredningen ger förslag på att kommunerna ska ha en långsiktig plan för hur försörjning av vattentjänster ska ske inom hela kommunen. En sådan plan ska bland annat öka kommunmedborgarens delaktighet jämfört med nuvarande lagstiftning då planprocessen ska ha ett samråds- och granskningsförfarande där man har möjlighet att lämna synpunkter över hur kommunen planerar för olika områden att anslutas till kommunalt va, innan planen beslutas av kommunfullmäktige. En annan tanke är att minska risken för att tillsynsmyndigheten förlägger kommunen att ordna allmänt va då man i ett tidigt skede får reda på kommunens planer i samrådsprocessen vid framtagandet av planen.

Avloppsdeklaration
Åtgärdstakten behöver ökas för små avlopp i Sverige då det bland annat fortfarande finns ca 180 000 små avlopp som inte ens uppfyller 1969 års krav. Utredningen föreslår därför ett krav på att en avloppsdeklaration ska göras för alla små avlopp. Kontrollen är tänkt att genomföras vart 7:e år av ett ackrediterat kontrollorgan där fastighetsägaren ska skicka in avloppsdeklarationen till kommunen, annars tas en miljösanktionsavgift på 3000 kr ut. På så sätt får fastighetsägaren information och en medvetenhet om sitt avlopp och en sporre att åtgärda avloppsanläggningen för att undvika kommunala tillsynsavgifter. Kommunen får i sin tur koll på vilka fastigheter som behöver åtgärda avloppet och på så sätt kan man effektivisera tillsynen med fokus på de bristfälliga avloppen.

Central avloppsrådgivning
Förslaget är att Havs- och vattenmyndigheten ska få i uppdrag att tillsammans med Konsumentverket utveckla en central statlig avloppsrådgivning för att stödja kommunerna för ökad rådgivning. Man konstaterar vidare att frågan är mycket viktig och att en centraliserad och förbättrad avloppsrådgivning kan avlasta kommunerna också effektivisera kommunernas arbete betydligt i frågorna. Vi kommer återkomma med fördjupade texter kring förslaget om central va-rådgivning framöver.

Planering för skyfall
Här lyfts frågan om hur man kan finansiera mer öppna dagvattenlösningar och hur man kan ha en bättre skyfallskartering. Utredningen föreslår att varje kommun ska ha en plan för hantering av skyfall och i det arbetet kan Boverket ge stöd med det underlag som behövs för att kommunerna ska kunna bedöma hur de ska hantera skyfall. Utredningen har kommit fram till att det inte finns några laghinder med dagens lagstiftning för mer öppna dagvattenlösningar och att finansiering av sådana lösningar för skyfall ryms i dagens va-taxa.

Nationell plattform för vattentjänster
Lagstiftningen och ansvaret är utspritt kring vattentjänsterna och det behövs enligt utredningen en nationell plattform för vattentjänster där man samordnar arbetet mellan alla berörda aktörer såsom Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Livsmedelsverket och Boverket.

Vad händer nu?
Vi på VA-guiden kommer ha all anledning att återkomma till förslagen som presenterats i utredningen. Redan under nästa vecka kommer till exempel Anders Grönvall att vara med på VA-guidens utbildning i § 6 LAV för att berätta mer om vad man kommit fram till i utredningen.

Nästa steg i processen för utredningen är att förslaget behandlas av olika remissinstanser. Eventuella beslut kan väntas om ungefär ett år om man får tro expertisen.

Läs utredningen i sin helhet: Betänkande – Vägar till hållbara vattentjänster, SOU 2018:34


(1) Kommittédirektiv – Kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp, Dir. 2017:54

(2) Kommittédirektiv – Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara vattentjänster (M 2017:02), Dir. 2017:129