Missa inte VA-mässan 2018!

Den 25-27 september 2018 anordnas VA-mässan i Jönköping där VA-guiden är en av medarrangörerna. Nu är programmet klart och du som är medlem i VA-guiden har nu möjlighet att gå på seminarierna till ett rabatterat pris.

I september väntar tre dagar på Elmia fyllda med spännande seminarier om aktuella ämnen inom avlopp, dagvatten och dricksvatten där du ges möjlighet att träffa experter från branchens myndigheter och branscher. Klicka på bilden nedan för att ladda ner programmet för VA-mässan 2018.

VA-guiden är med som arrangörer på två seminarieblock som vi så klart vill lyfta fram lite extra:

Onsdag 26 september: Dagvatten i ett förändrat klimat – hur ska framtidens nederbörd hanteras fysiskt och ekonomiskt? 
Skyfall är en form av extremt väderfenomen som varje år skapar avsevärda problem och kostnader för samhället. Trots skyfallens uppenbara samhällskonsekvenser är vår kunskap om dem i flera avseenden relativt begränsad.

Ett förändrat klimat kommer att kräva en förändrad dagvattenhantering. Regeringen har gett i uppdrag inom ramen för utredningen om hållbara vattentjänster att förslag på lämpliga åtgärder tas fram. Vilka slutsatser har utredningen landat i?

Dagvattenutredningar har blivit mer komplexa och behöver kommuniceras på ett mer omfattande sätt. Vilka erfarenheter finns från kommun- och leverantörsledet vad gäller att åstadkomma en mer smidig process och bättre måluppfyllelse?

Seminariet behandlar dels slutsatserna från SMHI:s rapport om extremregn i nutida och framtida klimat, dels regeringsuppdraget om dagvattenhantering i ett framtida klimat. Dessutom ges exempel på hur kommuner och leverantörer arbetar med dagvatten i plan-, bygg- och förvaltningsprocessen.

Målgrupp: Seminariet riktar sig till kommunaltjänstemän som arbetar med dagvattenfrågor, men även personer inom produktion, drift- och underhåll.

Seminarieansvariga: Vilhelm Feltelius, VA-guiden och Karin Carlsson, WSP/Varim
Moderator: Anna Dahlman Petri, WSP/Varim och Vilhelm Feltelius, VA-guiden

Program
• Extremregn i ett nutida och framtida klimat – vad vet vi?
Peter Berg, SMHI
• Ett samtal om utredningen om hållbara vattentjänster och
dagvattenfinansieringsfrågor
Anders Grönvall, f.d. utredare SOU – Hållbara vattentjänster
Maria Rothman, Tekniska kontoret Norrköpings kommun
Representant från va-huvudman är inbjuden
• Hur arbetar kommunerna med dagvatten i ett förändrat klimat?
Representanter från kommuner och leverantörsledet är inbjudna


Torsdag 27 september: Utredningen om Hållbara vattentjänster – hur påvkerar förslagen kommunernas arbete? 
Utredningen Hållbara vattentjänster lämnade sitt betänkande den 28 maj 2018. Den föreslår bland annat ändringar i 6 § vattentjänstlagen vad gäller kommunernas ansvar för att lösa försörjningen av vattentjänster utanför befintligt verksamhetsområde. Dessutom diskuterar utredningen ökade krav på kommunernas planering av va, en satsning på va-rådgivning och ökad tillsyn på små avlopp.

Under denna timme presenteras utredningens förslag som sedan diskuteras tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och en kommunal VA-ansvarig.

Målgrupp: va-strateger, va-planerare och va-rådgivare i kommuner. Miljökontor som arbetar med små avlopp och va i omvandlingsområden. Konsulter, projektledare och teknikleverantörer som arbetar med va-planering och va-utbyggnad.

Seminarieansvarig och moderator: Mats Johansson, VA-guiden/Ecoloop

Program
• Välkomna
Marie Strand, VA-guiden
• Förslag från Utredningen om Hållbara vattentjänster om ökad åtgärdstakt
för små avlopp och ändringar i 6 § vattentjänstlagen
Mats Johansson, VA-guiden/Ecoloop
• Hur ser Havs- och vattenmyndigheten på utredningens förslag?
Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten
• Vad betyder förslagen i utredningen
för kommunens va-planering?
Pernilla Bratt, Lidköpings kommun


Som medlem i VA-guiden ges du möjlighet att delta på samtliga seminarier på VA-mässan till ett rabatterat pris.

Du hittar även mer information om programmet och hur du anmäler dig på VA-mässans hemsida.

Hoppas att vi ses i Jönköping i september!