Små avlopp i kretslopp – erfarenheter från Aneby och Tranås

Aneby och Tranås kommuner har under ett par år drivit ett LOVA-finansierat projekt tillsammans med LRF om hållbart kretslopp för små avlopp i kommunerna. Projektet har konkret mynnat ut i en gemensam kretsloppsanläggning som planeras att tas i drift under hösten 2018.

Själva principen för kretsloppslösningen bygger på LRF:s kretsloppsmodell där fastigheternas avlopp sorteras. WC-vatten (extremt snålspolande WC) leds till sluten tank medan BDT-vatten avleds till en lokal lösning, vanligtvis infiltration eller markbädd. Innehållet från de slutna tankarna körs till kretsloppsanläggning för hygienisering med urea för att sedan spridas på åkermark. Kommunerna har även satt som delmål att det i slutet av 2018 ska finnas minst 50 st kretsloppsanpassade avlopp tillsammans i kommunerna.

Projektet har också resulterat i förstudie kring arbetet med kretsloppsanläggningen som man frikostigt delar med sig till andra kommuner/organisationer som går i liknande tankar, att starta upp ett eget kretsloppsarbete för små avlopp. Förstudien med bilagor hittar du längst ner.

Just erfarenhetsutbyte om små avlopp i kretslopp och dela med sig av det man lärt sig kring frågorna är viktigt att göra. VA-guiden anordnar tillsammans med Avfall Sverige regelbundet nätverksträffar om små avlopp i kretslopp. Är du intresserad av frågorna finns det fortfarande fortfarande platser kvar till vårens nätverksträff i som kommer hållas i Töreboda torsdag den 24:e maj. Program och anmälan hittar du här.


Förstudie Aneby & Tranås:
Hållbart kretslopp för små avlopp – en kretsloppsanläggning för Aneby & Tranås 

Bilagor:
Principskiss kretsloppsanläggning
Skötselrutin
Ansvarsfördelning
Beräkning av giva
Kostnadskalkyl
Punkter till avtal
Avtal med lantbrukare
Utkast samarbetsavtal
Brev till lantbrukare