Sammanfattning från nätverksträffen för kretsloppsnätverket den 24 maj

Den 24:e maj arrangerade VA-guiden tillsammans med Avfall Sveriges slamnätverk, Töreboda kommun och Sötåsens naturbruksskola en träff för kretsloppsnätverket – små avlopp i kretslopp. Temat för dagen var Törebodas kretsloppsystem som officiellt invigdes dagen innan träffen men även MACRO-projektet och lantbruksperspektivet vad gäller små avlopp i kretslopp.

På träffen var det en blandad skara med representanter från både avfalls- och va-avdelningar på kommuner och va-bolag, avfallsstrateger, va-rådgivare, miljöinspektörer men även teknikleverantörer som säljer vakuumsystem och extremt snålspolande toaletter.

Kretsloppsnätverket – små avlopp i kretslopp
Ebba af Petersens från VA-guiden som även var moderator för dagen berättade om ursprunget till Kretsloppsnätverket eller nätverket för små avlopp i kretslopp som det också kallas och att alla som är intresserade och jobbar med dessa frågor är välkomna att ansluta sig till nätverket syftet är att utbyta erfarenheter och kunskap. Nätverksträffarna brukar hållas 1–2 gånger per år. Nätverket har egna sidor på VA-guiden som du hittar här.

Avfall Sverige, slamnätverket m.m.
Jenny Westin från Avfall Sveriges slamnätverk som också var medarrangör till dagen berättade bl.a. om vilka frågor som slamnätverket bevakar och att det är ett av 16 nätverk som Avfall Sverige driver. Jenny berättade vidare om rapporten ”Kännedom om och inställning till SPCR178”, om projekten tvåfackstömning samt vägledning för fettavskiljare/kombisystem. Jenny tipsade också om en temadag om enskilda avlopp – tömningstekniker och funktion som Avfall Sverige kommer ha den 3 oktober i år.

Jenny Westin Avfall Sverige på nätverksträffen små avlopp i kretslopp den 24 maj.

MACRO-projektet
Från MACRO-projektet, MAt i Cirkulära RObusta system, deltog Maja Englund RISE och Jennifer McConville RISE/SLU som föreläsare. MACRO är ett aktörsöverskridande projekt med samverkan mellan 18 olika parter. MACRO:s övergripande syften är bl.a. att stimulera innovation hos både kommuner och teknikleverantörer, innovation kring produkter och tjänster kopplat till sorterande system för samhällets organiska restprodukter och att bidra till att fylla kunskapsluckor avseende både teknik och organisation. I MACRO-projektet finns sex arbetspaket (AP) med olika inriktningar och under dagen presenterades några av arbetspaketen mer ingående. Från AP3 – kretsloppssystem i nya kommunala va-verksamhetsområden, presenterades mycket matnyttigt med flera konkreta resultat, till exempel:

 • en handbok för kommunikation med boende och acceptans, läs mer här.
 • en rättsutredning för att klargöra ansvarsfördelning och juridik, läs mer här.
 • jobb med en handlingsplan för källsorterande system i nya verksamhetsområden där bl.a. ingående exjobb snart är färdigt.
 • framtagande av olika affärsmodeller för återföring som snart klar.

Även olika delprojekt från AP5 som fluglarvskompostering, näringsåtervinning ur klosettvatten samt vakuumsystem presenterades under dagen. Slutkonferens för MACRO-projektet är den 27 november 2018 i Stockholm, läs mer här.

Lantbrukarnas riksförbud- LRF
Jan Eksvärd från LRF höll ett mycket innehållsrikt pass på temat – Vad tycker lantbruket om källsortering och kretslopp från små avlopp?  Summerat kan man se att LRF vill öka återföringen av allt renare växtnäring, man vill också få en effektivare användning av växtnäring, ha låg miljöpåverkan och stödja sorterande system, att det är viktigt med kvalitetssäkring, spårbarhet och transparens samt det måste blir en enklare praktisk hantering på gården. Jan visade även resultat från olika enkätundersökningar som gjorts med lantbrukare om deras inställning till bl.a. kretsloppsprodukter. Där ca 1/5 av lantbrukarna svarade att de är intresserade av att använda slam eller andra kretsloppsprodukter och att t.ex. certifieringar är viktiga för trygghet och transparens.

RISE och certifieringssystemet SPCR 178
Sedan presenterade Bo von Bahr från RISE deras utvecklingsarbete med förslag på ändringar i certifieringssystemet SPCR 178. Ändringarna ger bl.a. större möjligheter att utföra hygienisering med urea. Förslaget skulle snart skickas ut på remiss, läs mer om remissen i VA-guidens inlägg här.

Töreboda kommun
Efter RISE:s presentation berättade Dan Harryzon, Töreboda kommun om den långa processen för införandet av deras kretsloppsmodell för Halna-Åsen-området med drygt 100 fastigheter. Där länsstyrelsen uppmärksammat det fanns ett stort behov att ordna vatten och avlopp och att Töreboda kommun skulle ”fullgöra skyldigheten enligt 6 § att tillgodose behovet av vattentjänster i området”. Länsstyrelsen avvaktade dock föreläggandet med hänsyn till att Töreboda kommun lovade att ta ställning om områdets framtid och ta fram va-lösning för området och bl.a. utreda ett kretsloppsalternativ.

Lösningen som bestämdes efter mycket utredning och som genomförts dels med LOVA-bidragsfinansiering, blev en kretsloppsmodell, med flera aktörer involverade såsom Avfall Östra Skaraborg, Sötåsens naturbruksskola, Töreboda kommun med samarbetskommuner Mariestad och Gullspång och deras Miljö och bygg och va-Sötåsens naturavdelning, LRF Töreboda och lokala markägare.

Modellen för avloppslösning blev toalettavlopp med snålspolande vakuumtoalett som leds till sluten tank och lokal BDT-lösning på egen tomt eller gemensamt. Innehållet från tankarna hämtas till hygieniseringsanläggningen bestående av en f.d. gödselbrunn.

Sötåsens naturbruksskola
Hans Nilsson från Sötåsens naturbruksskola berättade därefter om deras verksamhet och deltagande i Törebodas kretsloppsprojekt, där de kommer vara entreprenörer med bl.a. ansvar för hygieniseringsprocessen med urea i kretsloppsbrunnen för att sedan sprida innehållet på jordbruksmark.

Studiebesök kretsloppsanläggning och slamavvattningsverk
Eftermiddagens studiebesök gick till Törebodas kretsloppsbrunn för hygienisering som hade invigts dagen innan. På plats i det varma vädret berättade Amanda Haglind, utvecklingschef VA i Mariestads kommun hur brunnen fungerar och nätverksdeltagarna hade många frågor och praktiska funderingar kring arrangemanget runt hygieniseringsanläggningen.

Studiebesök: Ebba af Petersens samt alla intresserade nätverksdeltagare vid Törebodas kretsloppsbrunn.

Vid studiebesöket fick man även chansen att titta närmre på ett transportabelt avvattningsverk som Avfall Östra Skaraborgs (AÖS) entreprenör visade.

Studiebesök: Mats Johansson Ecoloop på väg att kolla in det mobila slamavvattningsverk som visades upp i Töreboda på nätverksträffen.

Efter studiebesöket presenterade Mats Johansson från Ecoloop ett förslag till samarbetsmodell för små avlopp i kretslopp med LOVA-finansiering med liknande upplägg som surrogatparameterprojektet som avslutades tidigare i vår. Ecoloop/WRS erbjuder den övergripande projektledning med gemensam projektplats, hållande i projektmöten, erfarenhetsutbyte/utbildningar, rapportering och slutseminarier. De enskilda kommunerna har möjlighet att nyttja projektledningen men kan ha olika inriktningar på sina delprojekt där aktiviteter i respektive kommun t.ex. kan vara att ta fram en förstudie med fokus på organisation eller teknisk utredning.

Avslutning på dagen
Dagen avslutades med en gruppövning och en sammanfattande diskussion där fler olika intressanta frågor diskuterades kring små avlopp i kretslopp såsom:

  • kretslopp för små avlopp och/eller kretslopp när vi bygger nya områden?
  • hur får vi fler fastighetsägare att välja kretsloppsanpassat avlopp?
  • entreprenörer viktiga att få med på tåget- hur gör man?
  • lantbrukarna – nyckelaktörer för kretsloppsanpassade avlopp
  • SPCR 178-hinder och möjligheter för ökad återföring

En summering av gruppövningen kommer snart finnas tillgänglig på kurswebben för de som deltog på nätverksträffen.

Sammanfattningsvis kan man säga att nätverksträffen var en mycket givande dag med frågor, diskussion och erfarenhetsutbyte precis som det ska vara på en sådan träff.

/Marie Strand, redaktör VA-guiden