VA-taxa tillräckligt verktyg för att finansiera skyfallsåtgärder

Det är en av slutsatserna från utredningen av hållbara vattentjänster som blev offentlig den 28 maj och som nu ska ut på remiss. Här sammanfattas några av utredningens slutsatser vad gäller direktivet dagvatten i ett förändrat klimat samt en del av den kritik som redan inkommit från Svenskt Vatten.

Förutom dagvatten i ett förändrat klimat har uppdraget även omfattat att se över lagstiftningen kring kommuners skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster samt att utreda hur åtgärdstakten för små avlopp kan ökas. För en sammanfattning av samtliga delar av utredningen, läs Marie Strands inlägg här.

Öppna lösningar kan finansieras av va-taxan
Dagvatten i förändrat klimat kom till som ett tilläggsdirektiv i december 2017 och utredaren har tolkat uppdraget som att undersöka hur det är möjligt att finansiera det som kallas öppna lösningar för hantera skyfall. Öppna lösningar syftar till hur t.ex. vägar och parker kan användas för att leda bort dagvatten istället för att dagvattnet leds ner i rör och ledningar.

Utredaren föreslår att klimatanpassningen av samhället vad gäller översvämningar vid skyfall ska ordnas av va-huvudmannen och finansieras genom va-taxan. Lagstiftningen innebär inget hinder för att finansiera öppna lösningar med va-taxan eftersom lagstiftningen är teknikneutral.

Utredningen föreslår även att en skyfallsplan upprättas i varje kommun. Planen ska visa hur skyfall ska hanteras och kommer enligt utredaren att bidra till att kommunerna blir mer medvetna om vilka problem som kan uppstå vid händelse av skyfall. Planen innebär också en precisering av de krav som redan finns på kommunen i översiktsplanen, där kommunen ska ge sin syn på hur bland annat översvämning och erosion drabbar bebyggelse. Boverket föreslås i utredningen stödja kommunen i att ta fram underlaget till bedömningen av skyfallspåverkan.

Svenskt Vatten kommenterar utredningens slutsatser
Svenskt Vatten, branschorgainsation för landets va-organisationer, har redan hunnit kommentera utredningens innehåll. Svenskt Vatten anser att det är bra att utredningen föreslår att 6 § blir bredare och mer flexibel vad gäller utbyggnaden av kommunalt va. Man är däremot mycket kritisk mot förslaget att va-huvudmannen ska ges ansvar för klimatanpassningsåtgärder och att åtgärderna ska finansieras av va-taxan.

Svenskt Vatten menar att de som betalar avgifter för den allmänna va-anläggningen är de som utgör avgiftskollektivet och att endast kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen får belasta kollektivet. Svenskt Vatten anser vidare att de mest effektiva åtgärderna mot skyfall inte är att förbättra den allmänna va-anläggningen utan vidtas av och hos andra aktörer i samhället, såsom fastighetsägare, gatuhållare och samhällsplanerare.

Aktörer som påverkar dagvattenavrinningen måste bidra med åtgärder
Svenskt Vatten menar att för att uppnå en hållbar dagvattenhantering behöver alla aktörer som påverkar dagvattenavrinningen bidra med åtgärder. Det är dock fortfarande oklart hur dessa aktörer ges incitament att genomföra sådana åtgärder.

Det är också viktigt att skilja mellan lösningar för normala dagvattenflöden och hantering av skyfall, där den förstnämnda kategorin kan hanteras av de allmänna dagvattenanläggningarna. För hantering av skyfall krävs däremot andra åtgårder som ligger utanför va-huvudmannens rådighet. va-huvudmannen bestämmer inte över gatornas utformning eller övrig fysisk planering i staden. va-huvudmannen kan inte heller vidta åtgärder utanför ett verksamhetsområde eller utanför kommungränsen. Därmed kan inte VA-taxor lösa finansieringen av sådana åtgärder.

Nästa steg i processen för utredningen är att förslaget behandlas av olika remissinstanser. Eventuella beslut kan väntas om ungefär ett år om man får tro expertisen. VA-guiden kommer fortsätta att bevaka frågan.

Läs utredningen i sin helhet: Betänkande – Vägar till hållbara vattentjänster, SOU 2018:34

Se utredaren Anders Grönvalls korta presentation av utredningen på regeringens hemsida.

Läs hela Svenskt Vattens kommentar till utredningen här.