Nya dagvattenpark planeras i Uppsala

Miljö och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun ger tillstånd och dispens från naturreservatsföreskrifterna för att anlägga en multifunktionell dagvattenpark i naturreservatet Hågadalen-Nåsten.

Dagvattenparken ingår som en del i ett större EU-projekt, Life IP Rich Waters och planeras att anläggas inom naturreservatet Hågadalen-Nåsten. Syftet med anläggningen är framför allt att rena dagvatten från delar av Gottsunda och södra Gottsunda innan det rinner ner i Hågaån, men även att främja biologisk mångfald och friluftsliv.

Skiss över anläggningen i ansökan till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Hela dagvattenparken planeras ha en parkkaraktär och omfattar en yta på omkring 0,5 ha – 1,5 ha beroende på hur den slutliga anläggningen utformas. Norr och söder om den planerade anläggningen finns det befintliga diken som idag avleder dag- och ytvatten. Det norra diken kommer att dämmas och dagvattnet leds från   som norr och söder om den planerade anläggningen.

Det norra diket kommer enligt ansökan att dämmas och dagvatten leds in i anläggning därifrån. Vattnet passerar anläggningen och ansluter sedan till det södra diket och vidare ut i Hågaån. Bottenfrysning i anläggningen kommer att förebyggas genom att dammen ges ett tillräckligt djup om minst 2 meter.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att anläggningen gynnar reservatets syften i och med att dagvattenparkens funktion är att förbättra vattenkvalitén i Hågaån samt att förbättra möjligheterna till rekreaktion i området. Utifrån genomförd arkeologisk utredning bedöms parken inte påverka kultur- eller naturmiljövärden eller landskapsbilden på lång sikt.


Mer inom samma ämne:

– VA-guiden Reportage: En våtmark med flera syften
– Enköpings kommun bygger en till vattenpark. Reportage 2012