Del 2: Förslag om VA-rådgivning

Här är den andra delen om förslagen i betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster som omfattar små avlopp. I det här inlägget har vi sammanfattat utredningens förslag som handlar om VA-rådgivning och även vilka förslag man valt bort.

Sidhänvisningarna hänvisar till själva betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster som du hittar via vårt tidigare inlägg. Sista dag för att lämna synpunkter över betänkandet till Miljö- och energidepartementet är den 31 oktober.

Tre förslag för att förbättra VA-rådgivningen för fastighetsägare

Som beskrivits i den första delen av vår miniserie om förslagen i utredningen som berör små avlopp, ingår alla förslagen som lagts fram som en del i att få till en bättre styrmedelskedja.

1. Nationellt ansvar för VA-rådgivning gentemot husägare 
Utredningen fick i uppdrag att utreda avloppsrådgivning men adderar frågan om enskilt dricksvatten och föreslår därför att VA-rådgivning ska gälla både enskilt dricksvatten och hushållsspillvatten. Dricksvattenfrågan är central att ta hänsyn till vid investeringar och åtgärder i små avloppsanläggningar och normalt sett finns det för husägaren starkare drivkrafter att investera och skydda sitt dricksvatten framför sin avloppsrening. Det blir därför mer effektivt att ha med dricksvatten i VA-rådgivningen för att i förlängningen öka åtgärdstakten av dåliga avlopp.

Utredningen föreslår vidare att staten ska ta ett nationellt ansvar för va-rådgivningen, dels att det är mer kostnadseffektivt att samordna en del av den övergripande informationen på ett nationellt plan, dels att verka för effektivt erfarenhetsutbyte mellan kommuner, myndigheter och branschaktörer (s.230). Behov finns av VA-rådgivning som är likvärdig i hela landet, inte minst hur miljölagstiftningen tillämpas vid prövning och tillsyn men även vid olika tekniklösningars prestanda.

”Den nationella VA-rådgivningen ska ge viss direkt information och rådgivning till fastighetsägare via internet, andra digitala kontaktytor och om det bedöms effektivt per telefon.”

Utredningen lyfter även vikten av lokal VA-rådgivning och hur betydelsefull sådan rådgivning är för att öka åtgärdstakten för dåliga avlopp men även för att öka förståelsen varför åtgärderna behövs (s.234).

2. Kunskapsunderlag för gemensamhetsanläggningar
HaV föreslås också att få i uppdrag att ta fram en vägledning och ett kunskapsunderlag om gemensamhetsanläggningar för främst hushållsspillvatten, med kommunerna som målgrupp. Även i detta förslag ska HaV ha med Naturvårdsverket, Lantmäteriet och andra berörda myndigheter i arbetet (s.232).

De förändringar som föreslås i utredningen vad gäller § 6 Lagen om allmänna vattentjänster kommer ge ett ökat behov av VA-kommunikation och rådgivning. Detta arbete bör ingå eller samordnas med den nationella va-rådgivningen så hänsyn tas till alla fastighetsägare till de 160 000 fastigheter som idag har gemensamt enskilt avlopp. Förslaget tar även hänsyn till de fastighetsägare som i framtiden vill ha gemensamma lösningar. Det konstateras att det saknas en sådan samverkan/plattform för dessa frågor idag.

3. Bidrag till VA-rådgivningsaktiviteter för kommuner
Det tredje förslaget innebär att man vill att regeringen utreder möjligheterna till ett nationellt stöd till kommunerna för VA-rådgivning enligt samma modell som stödet för energirådgivningen (s.235). Bidraget skulle vara kopplat till antal hushåll i olika kategorier i kommunen och variera mellan 50 000 – 2 miljoner per kommun årligen. En statlig myndighet skulle även behöva förordnas för att hantera bidraget.

Ett annat alternativ är att man beslutar att anslagen för åtgärder för bättre vattenmiljö (t.ex. LOVA) utformas så att kommuner kan söka medel för att utveckla och etablera VA-rådgivning.

Förslag som utredningen valt att inte gå vidare med
Krav från staten på att VA-rådgivning och kommunikation skulle vara en del i kommunens VA-planering och myndighetsutövning. Utredningen bedömer dock att det skulle vara en alltför detaljerad styrning inte minst då behovet av VA-rådgivning varierar kraftigt mellan olika kommuner.

Håll utkik efter den tredje delen av vår sammanfattning av utredningens förslag som rör åtgärder för att öka kretslopp av näringsämnen från små avlopp.