Del 3: Förslag om att öka kretslopp av näringsämnen från små avlopp

Förslag om att öka kretslopp av näringsämnen från små avlopp är den tredje och sista delen i vår sammanfattning av betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster som omfattar små avlopp och va-planering. 

Sidhänvisningarna hänvisar till själva betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster som du hittar via vårt tidigare inlägg. Sista dag för att lämna synpunkter över betänkandet till Miljö- och energidepartementet är den 31 oktober.

 

Flera förslag för att öka kretslopp av näringsämnen från små avlopp

Etappmål i miljömålen 
Utredningen föreslår att man ska införa etappmål i miljömålssystemet för att öka antalet kommuner som har system för omhändertagande och kretslopp från små avlopp (s. 239). Naturvårdsverket föreslås bli ansvarig för målet.

Man påpekar vikten av att se till att det finns system på plats för omhändertagande och återföring av små avloppsfraktioner ordnat genom kommunen och finns systemen på plats förenklas fastighetsägarens val att kretsloppsanpassa sitt avlopp både ur praktiskt och ekonomisk synvinkel. Det är också svårt för den lokala miljönämnden att motivera särskilda krav på kretsloppsanpassning av små avlopp utifrån miljöbalkens hänsynsregler om inte systemen finns där och avloppsfraktionerna inte kan nyttjas i lantbruket.

Ett sätt att öka återföringen av näringsämnen från små avlopp skulle vara att utforma ett nationell mål:

”Avsaknaden av ett nationellt mål för återföring av näring från avlopp gör att frågan om kretslopp från avlopp och avfall riskeras att prioriteras ner av kommunerna, eftersom många frågor som rör avlopp är kopplade till andra till nationella miljömål eller konkreta lagkrav”.

Öka tillsynsvägledning till kommunerna och myndighetssamverkan för kretsloppsanpassning av små avlopp
Kommunerna behöver ökad tillsynsvägledning gällande tillämpningen av kretsloppskrav i prövningsprocessen för små avlopp (s. 241). Ökad tillsynsvägledning behövs också för att kommunerna i högre grad ska inkludera kretsloppsanpassning av små avlopp i sin avfalls- och va-planering.Naturvårdsverket och HaV ska samverka i denna fråga och genomföra kunskapshöjande åtgärder med kommuner och länsstyrelser som målgrupp. Samverkan bör ske även med andra myndigheter och aktörer som är berörda som t.ex. Jordbruksverket, Boverket, Avfall Sverige och SKL.

Vägledning och utveckling av den kommunala avfallsplaneringen
Naturvårdsverket föreslås att både utveckla och vägleda kommunerna i arbetet med kretslopp och återföring av näring från små avlopp med utgångspunkten i kommunens avfallsplanering. Vägledningen bör också ta upp hur kommunerna kan använda avfallstaxan att styra mot kretsloppsanpassade små avlopp (s.243).

Utredningen menar vidare att en definition av kretsloppsanpassade små avlopp behövs.

”Huvudsyftet med ett kretsloppsanpassat avlopp är återföring av näring från avlopp så att det kan ersätta annat gödselmedel, främst mineralgödsel”.

Man har i utredningen tagit fram en teknikneutral definition av kretsloppsanpassade små avlopp där definitionen utgår från grundkraven, d.v.s. säkerställa att avloppsfraktionen har så lite oönskade ämnen som möjligt, att fraktionen ska kunna behandlas så att den blir hygieniskt säker, tillsammans med att näringsinnehållet ska vara tillräckligt för att använda som gödselmedel kostnadsmässigt, men även med tanke på arbetsinsats och energiåtgång. Förslagen anger även vad som ska klassas som hög respektive viss kretsloppspotential, och vad det ska motsvara i återföringspotential av växtnäringsämnen till åkermark.

Ekonomiska bidrag för att utveckla kretsloppssystem och uppdrag för utveckling av kretsloppsteknik
Naturvårdsverket ges i uppdrag att utreda utformning och införande av ett bidrag till kommuner, fastighetsägare och andra som vill utveckla kretsloppsanpassade system för små avlopp (s. 249). Utredningen gör bedömningen att särskild finansiering krävs för kommunernas arbete att skapa kretsloppssystem då processen är tids- och resurskrävande.

Vinnova föreslås att göra en satsning på utveckling av kretsloppsteknik och innovativa systemlösningar för små avlopp. Uppdraget ska genomföras ihop med HaV och Naturvårdsverket (s. 252). Kretsloppsanpassade lösningar finns redan på marknaden men det finns ytterligare behov på flera plan att utveckla och ta fram nya lösningar.