Försäkringsbolagens åtgärder för att hantera klimatrelaterade skador

Översvämning i Hallsberg 2015.

Klimatrelaterade skador till följd av exempelvis skyfall och stigande vattennivåer förväntas bli ett allt större problem i framtiden. Samtidigt försöker försäkringsbolagen hitta sätt att påverka förekomsten av sådana skador. 

I en artikel i Svenska Dagbladet (2/10) ger företrädare för några av Sveriges största försäkringsbolag sin syn på klimatrelaterade skador och framtidens försäkringssituation.

Två av dessa försäkringsbolag, Länsförsäkringar och Folksam, beskriver i artikeln skyfallet som drabbade Malmö 2014 som ett uppvaknande för försäkringsbranschen vad gäller naturskadors påverkan på försäkringspremien. Skyfallet i Malmö resulterade i totalt 4400 skadeanmälningar till ett värde på cirka 250 miljoner kronor. VA-guiden har tidigare rapporterat om att Malmö stad förlorat en tvist om ersättning mot sitt försäkringsbolag för just skador till följd av skyfallet 2014.

På längre sikt visar Länssförsäkringars statistik en ökning av anmälda naturskador på omkring 3 procent de senaste 30 åren. Samtidigt anges slumpmässighet och variation vad gäller exempelvis skyfall som stora problem för försäkringsbolagen. En strategi krävs för att hantera frågan. Valet av strategi skiljer sig dock delvis åt mellan de olika försäkringsbolagen.

Just Länsförsäkringar har tidigare uppmärksammats efter sitt beslut att sluta försäkra nybyggnationer i områden som bedöms som översvämningsskänsliga av Länsstyrelsen. I övrigt framhåller företaget vikten av skadeförebyggande råd till kommuner och försäkringstagare. Folksam, IF och Trygg-Hansa lägger enligt artikeln också fokus på information riktad till kommuner, kunder och beslutsfattare gällande naturskador och hur de kan förebyggas. Skandia har sedan ett par år tillbaka inte med naturskador i sitt försäkringsutbud. Flera av försäkringsbolagen arbetar även internt med att minska sin egen miljöpåverkan genom att bl a investera i gröna obligationer och reducera det egna växthusgasutsläppet genom minskat flygande.

I artikeln i Svd Näringsliv intervjuas bl a Länssförsäkringars naturskadespecialist Johan Litsmark och Karin Stenmar, hållbarhetschef på Folksam. Läs hela artikeln på Svenska Dagbladets hemsida.


Mer inom samma ämne: 

– Länsförsäkringar stoppar försäkring av nybyggnation i klimatkänsliga områden
– Uteblivna försäkringspengar för skyfall i Malmö
– Stora kostnader för Uppsala kommun till följd av skyfallet