Användarföreningen positiv till merparten av utredningens förslag om små avlopp

Användarföreningen ställer sig bakom 11 av 12 valda förslag som rör små avlopp i betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster.

Styrelsen ger bland annat tummen upp för etappmål om små avlopp samt att Havs- och vattenmyndigheten ges föreskriftsrätt om försiktighetsmått. Man ställer sig inte bakom förslaget om avloppsdeklaration. Man menar att övriga förslag för en ökad åtgärdstakt av bristfälliga små avlopp bör förverkligas innan en förändring av avloppsdeklarationens karaktär införs.

Det är på kort tid som styrelsen för Avloppsguidens användarförening stämt av synpunkter på utredningens förslag och besvarat miljö- och energidepartementets remiss. Styrelsen har inte mäktat med att samla svar från alla medlemsförvaltningar utan utgår ifrån de svar de fick under föreningens höstträff den 17 oktober i Norrköping från de inspektörer som deltog.

VA-guiden bistod med urval och presentation av 12 förslag som rör små avlopp, va-rådgivning och kretslopp.

Användarföreningen gillar 11 av 12 valda förslag

Etappmål för ökad åtgärdstakt för små avlopp (4.7.2)
Användarföreningen gillar förslaget om att införa ett etappmål om små avlopp i miljömålssystemet.

Föreskriftsrätt för Havs- och vattenmyndigheten (4.8.2)
Användarföreningen gillar förslaget att ge Havs- och vattenmyndigheten föreskriftsrätt. Styrelsen tror och hoppas att detta kommer leda till ett smidigare arbete med kommunernas tillsyn och prövning.

Avloppsanläggning istället för avloppsanordning (4.8.3)
Användarföreningen gillar förslaget att termen avloppsanordning ändras till avloppsanläggning i relevant lagstiftning.

Flerårig kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte om tillsyn, taxor och prövning (4.8.5)
Användarföreningen gillar förslaget.

Kunskapsunderlag om tekniklösningars prestanda (4.8.6)
Användarföreningen gillar förslaget om ett aktuellt kunskapsunderlag om olika tekniklösningars prestanda.

System för insamling av uppgifter om små avlopp (4.10)
Användarföreningen gillar förslaget och anser att ett system för insamling av uppgifter behöver utvecklas och införas.

Utred ett nationellt stöd för va-rådgivning (4.11)
Användarföreningen gillar förslaget.

Etappmål för ökat antal system för kretslopp från små avlopp (4.12.1)
Användarföreningen gillar förslaget.

Vägledning och utveckling av den kommunala avfallshanteringen – kretslopp från små avlopp (4.12.3)
Användarföreningen gillar förslaget.

Teknikneutral definition av kretsloppsanpassade små avlopp (4.12.3, s. 246)
Användarföreningen gillar förslaget.

Bidrag för att utveckla kretsloppssystem (4.12.4)
Användarföreningen gillar förslaget.

Delade meningar om avloppsdeklaration (4.9)

Det förslag som sporrade till mest diskussion var förslaget om krav på avloppsdeklaration var 7:e år. Av de 20 som deltog i övningen var 5 positiva, 8 var negativa och 7 svarade att de inte hade någon åsikt i frågan. Styrelsen ställer sig inte bakom förslaget. Man menar att övriga förslag för en ökad åtgärdstakt av bristfälliga små avlopp bör förverkligas innan en förändring av avloppsdeklarationens karaktär införs.

Avloppsdeklarationen i massmedia

I samband med remissrundan har flera debattinlägg gjorts i massmedia. Ett exempel är i tidningen Bohusläningen där lokalpolitikern Anders Mårtensson, VVS-fabrikanternas råd debatterar med Torsten Torstensson (C) i Uddevalla:

Läs hela: Remissvar från Avloppsguidens användarförening, 2018-10-31