Bidrag till åtgärder mot mikroplast i dagvatten

Naturvårdsverket har beviljat bidrag till insatser som syftar till att minska spridningen av mikroplast i dagvatten.

Totalt 14 ansökningar har beviljats bidrag till åtgärder som avser minskad spridning av mikroplaster. Sex av dessa avser åtgärder kopplat till konstgräsplaner.

Åtgärderna ska enligt Naturvårdsverket bidra till en renare vattenmiljö, ökad kunskapsspridning och i slutändan bidra till att nå miljökvalitetsmålen Hav i balans samt Levande kust och skärgård, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet.

 

Läs vilka sökanden som beviljats årets anslag på Naturvårdsverkets hemsida.


Mer inom samma ämne: 

– Väg- och däckslitage den största mätbara källan till mikroplaster i Stockholm
– Mikroplast i Malmö – förslag till åtgärder för minskade utsläpp till miljö, 2018
– Mikroplaster från konstgräsplaner. Exjobb KTH 2017