Formas utreder markretentionens betydelse för påverkan från små avlopp

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har beslutat att göra systematisk översikt gällande markretention av fosfor från enskilda avlopp. Detta framgår av Formas remissvar till Miljö- och energidepartementet angående betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster.

Så här skriver Formas i sitt yttrande:

”Specifik kommentar gällande osäkerhet/oenighet kring betydelsen av markretentionen av fosfor

I utredningen konstateras att det råder osäkerhet kring betydelsen av markretentionen av fosfor (s. 88), samt att det – delvis på grund av denna osäkerhet – råder olika meningar om enskilda avlopps miljöpåverkan med avseende på övergödningsproblematiken (s. 182-183). Formas kan bekräfta denna osäkerhet/oenighet och kan också konstatera att det saknas systematiska översikter även i detta ämne. För att öka kunskapen inom området har Rådet för evidensbaserad miljöanalys beslutat att en systematisk översikt gällande markretention av fosfor från enskilda avlopp ska genomföras av miljöanalysfunktionen vid Formas.”

Yttrandet från 2018-10-30

Evidensbaserad miljöanalys

Sedan januari 2018 har forskningsrådet Formas ett nytt uppdrag från regeringen. De ska även arbeta med evidensbaserad miljöanalys. Syftet med uppdraget är att synliggöra miljöforskningens resultat så att de kommer till nytta i arbetet med att nå de svenska miljömålen. Uppdraget styrs av Rådet för evidensbaserad miljöanalys.

Formas ska sammanställa och analysera forskning av relevans för det svenska miljöarbetet, på ett systematiskt sätt. De resulterande översikterna ska kunna utgöra ett vetenskapligt stöd för kommuner, myndigheter och andra intressenter vid beslut kring – och utveckling av – styrmedel och åtgärder inom miljöområdet.

Mer om Rådet för evidensbaserad miljöanalys