VA-podden #27 – Jon-Petter Gustafsson, SLU, om fosfor från små avlopp och markkemi

I avsnitt 27 berättar forskaren Jon-Petter Gustafsson vid SLU om hur fosfor från små avlopp beter sig i mark. Han belyser aspekter av fosforns markkemi som det finns en del forskning om och ett par aspekter som det saknas studier på.

Jon-Petter Gustafsson som är professor i markkemi vid SLU och som bland annat har forskat om fosfor från små avlopp. Jon-Petter går igenom grundmekanismerna för hur fosfor beter sig i marken och pratar om svårigheter i att veta vilken påverkan ett utsläpp från liten markbaserad avloppsanläggning kan ha på den sjö eller det vattendrag som finns i närheten. Jon-Petter pratar även om vilken förväntning vi kan ha på upptaget från växter och hur ytan på bädden kan påverka fastbindningen av fosfor.

När det kommer till markbaserade anläggningar, där hela eller delar av avloppsvattnet infiltreras ner i marken är det flera saker som påverkar hur fosforn rör i marken. Jon-Petter pekar bland annat på att avstånd (utsläpp-recipient), belastning på anläggningen och tid påverkar vad som i slutändan når ett vattendrag. Han lyfter massbalanser där man kan se till flera sannolika källor som ett möjligt verktyg för att hamna på en rimlig kravnivå.

Att säga hur mycket fosfor från en viss avloppsanläggning som når en viss recipient är en svår fråga. Jon-Petter menar att det finns mycket forskning om fosfor men han saknar bra studier om fosforns kemi och rörelse i grundvattenzonen, mark som är mättad av grundvatten.

Välkommen att lyssna på avsnittet med Jon-Petter i spelaren nedan.