Koll på Kungsbacka: Uppföljande kontroll av nya små avloppsanläggningar 

Under 2016-2017 genomförde Miljö & Hälsoskydd i Kungsbacka en undersökning där de följde upp 40 små avloppsanläggningar som varit i drift i 1-4 år. Fokus har legat på att utveckla en metod för uppföljning av nyare anläggningar oavsett teknik inom, 1-2 år efter att de har tagits i drift. Projektet har även fokuserat på att kontrollera avståndet till grundvattenytan från spridningsledningarna i en infiltration.

Denna publikation är en sammanfattning av en mer omfattande rapportering av LOVA-projekten, Stort behov av uppföljande besök – Kungsbacka har testat metod och hjälpmedel

Slutsatser

Förvaltningen konstaterar att det behövs ett uppföljande besök en tid efter att avloppsanläggningen tagits i drift. När i tid besöket ska göras behöver justeras utifrån anläggningstyp, grundvattennivåer och tidpunkt för driftsättning, men inom 1,5 – 2 år bör passa för de flesta anläggningar. Från och med 2018 inför de uppföljande besök på alla nya anläggningar.

Med ett uppföljande besök från tillsynsmyndigheten i nära anslutning till anläggandet ökar möjligheten för den enskilde fastighetsägaren att reklamera eventuella brister i produkt eller tjänst, utifrån konsumentlagstiftningen.

Slutbesiktning vid anläggandet kan ersättas av ett uppföljande besök när anläggningen tagits i drift. Det är inte möjligt att vid en slutbesiktning i anläggningsskedet avgöra vare sig om alla tekniska detaljer är korrekt utförda eller att anläggningen kommer att fungera klanderfritt när avloppsvattnet släpps på.

För att ett uppföljande besök ska ge tillräcklig information om anläggningens status behöver det finnas åtkomliga och representativa fysiska kontrollpunkter på anläggningen oavsett avloppsteknik.

Metodiken behöver utvecklas ytterligare för att en kvalitativ bedömning av anläggningens funktion ska kunna göras.

Kraven på utredning och underlag i tillståndsprocessen behöver höjas för att förebygga att det uppstår problem senare när anläggningen är i drift.

Förvaltningen ser behov av att förbättra informationen till fastighetsägare och entreprenörer.

Förvaltningen ser behov av dialog med branschen, forskare, myndigheter och andra berörda aktörer.