Världstoalettdagen 2018 – When nature calls

Världstoalettdagen, eller World Toilet Day, den 19 november handlar om att inspirera till åtgärder för att möta den globala sanitetskrisen. Idag lever miljarder människor utan en toalett som hanterar avfallet på ett säkert sätt. 

Tillgång till dräglig sanitet är centralt för att utrota extrem fattigdom. De hållbara utvecklingsmålen, som lanserades 2015, innehåller ett mål för att alla ska ha tillgång till en säker toalettlösning före 2030.

Toavettikett på hemmaplan

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) uppmanar alla att enbart bara spola ned kiss, bajs och toapapper i toan. Annat avfall ska i soptunnan eller till återvinningen.

”Den bästa hyllningen till din toalett på Världstoalettdagen, och alla andra dagar, är att skaffa en pedalhink till badrummet. I den kastar du allt ditt restavfall, som exempelvis tops, hår, tamponger, kontaktlinser och snus.”

Hos NSVA kan du spela Toavettikett

NSVA förklarar

fultorka
(verb) ~t ~de
Att torka sig själv, eller någon annan, med något annat än toapapper efter toalettbesök.
Exempel: Hushållspapper, våtservetter, tidningsartiklar, sedlar, etc.

fulspola
(verb) ~t ~de
Att spola ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

Bristen på toaletter drabbar skolbarn och kvinnor

Organisationen Wa­t­erAid har tagit fram rap­porten The Cri­sis in the Class­room: The State of the World’s Toi­lets 2018 som hand­lar om bris­ten på toalet­ter i skolan.

”Idag sak­nar unge­fär 620 miljoner barn toalet­ter i skolan, vilket ho­tar de­ras hälsa och möj­lighet till ut­bild­ning. Mer måste där­för göras för att alla barn ska få en bra skol­gång med säkra och hy­gien­iska toalet­ter.”

De har även till­sam­mans med UNICEF och WSUP (Wa­ter & San­i­ta­tion for the Ur­ban Poor) tagit fram en guide för hur toalet­ter kan byg­gas så att de är an­pas­sade efter kvin­nors behov.

Läs mer om den globala sanitetskrisen