Mark- och miljödomstolen ger grönt ljus till skärmbassäng i Nacka. MÖD 2018

En omdiskuterad planerad dagvattenanläggning i Kyrkviken har nu fått grönt ljus av Mark- och Miljödomstolen, om än under en begränsad tid.

Mark- och miljödomstolen (MÖD) meddelade den 19 december dom i mål nr M 7609-17.

Bakgrund
Nacka kommun har sedan 2016 planerat för att anlägga en skärmbassäng utmed Kyrkvikens norra strandlinje. Bassängen kommer delvis att byggas över av ett bryggdäck. Syftet är enligt kommunen är åtgärda befintligt problem med dagvatten som rinner ut orenat i Järlasjön.

Förslaget har tidigare kritiserats av Länsstyrelsen, ett antal föreningar samt fastighetsägare runt om Järlasjön. Länsstyrelsen anser att reningseffekten hos den föreslagna anläggningen är osäker och att markbaserade lösningar istället är att föredra. Länsstyrelsen vill därför att skärmbassängen enbart ska vara en tillfällig lösning under max 15 år. Under tiden ska kommunen hitta andra lösningar uppströms som kan rena dagvattnet.

De olika föreningarna samt fastighetsägare har yrkat på att kommunens ansökan om dagvattenanläggningen ska avvisas, alternativt avslås.

Dom i Mark- och miljödomstolen
MÖD ger Nacka kommun tillstånd att anlägga en dagvattenanläggning i Kyrkviken med tillhörande flytbryggor. Domstolen ger också tillstånd till nödvändig muddring samt att vatten får ledas bort från Kyrkviken under byggskedet. Kommunen får driva dagvattenanläggningen i 15 år, räknat från att den tas i drift. Därmed instämmer MÖD i Länsstyrelsens bedömning vad gäller osäkerhet kring skärmbassängens reningseffekt.

MÖD godkänner även framtagen miljökonsekvensbeskrivning.

Ladda ner domen i sin helhet nedan.


Mer inom samma ämne: 

– Åsikterna går isär om skärmbassäng i Nacka kommun