25 000 kronor i vite för att inte ha åtgärdat avloppet i tid

Mark- och miljödomstolen dömer en fastighetsägare i Vänersborg att betala 25 000 kronor i vite för att denne inte åtgärdat sitt avlopp inom den tidsgräns miljökontoret meddelat.

TTELA (f.d. Trollhättans Tidning och Elfsborgs Läns Allehanda) skriver om en fastighetsägare som tvingas betala 25 000 kronor i vite för att inte ha åtgärdat sitt avlopp i tid. Fastighetsägaren kontaktade en gräventreprenör men denne backade ur på grund av tidsbrist. TTLA 15/1: Åtgärdade ej avlopp – döms till vite

I ett annat fall har fastighetsägarna haft 15 år sedan ett första beslut om att avloppet behövde åtgärdas. I deras fall dömdes de två fastighetsägarna till 50 000 kr i vite,  25 000 kr vardera. TTLA 14/1: Åtgärdade ej avlopp på 15 år – döms till vite

VA-guiden kommenterar

Myndighetens beslut om vite är ett kraftfullt verktyg. I synnerhet i jämförelse med risken att dömas för miljöbrott. Enligt statistiken från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) anmäldes ca 1000 miljöbrott (bortsett nedskräpning) under 2017. Av dessa ledde 90 till så kallade lagföringsbeslut, någon blev dömd för brottet. BRÅ skriver

”De flesta miljöbrott upptäcks troligen aldrig, än mindre anmäls de.”

Medan risken att bli dömd för miljöbrott verkar tämligen liten kan miljönämndernas beslut om viten innebära stora konsekvenser för den vitet riktas mot. Det är dock viktigt att besluten om vite är fattade på ett rättssäkert sätt, det vill säga formellt korrekt. Ett exempel som illustrerar detta är domskälen från Mark- och miljööverdomstolen i ett mål där domstolen ändrade tidigare instansers beslut.

”Det är ostridigt i målet att förvaltningschefen saknade behörighet enligt den delegationsordning som gällde vid tidpunkten att meddela det förbud vid vite som ligger till grund för nämndens ansökan om utdömande av vite. Vitesföreläggandet är således inte lagligen grundat och något vite kan därför inte dömas ut. Vid denna utgång saknas det skäl att pröva om övriga förutsättningar för att döma ut något vite är uppfyllda. Med upphävande av mark- och miljödomstolens dom ska nämndens ansökan om utdömande av vite avslås.”

Apropå gräventreprenören som backade ur. Fanns det ett avtal mellan husägaren och entreprenören? Hur såg detta i så fall ut?

På avloppsguiden.se har vi en sida som heter Anlita en gräventreprenör. Där finns råd med hållpunkter för ett avtal mellan husägare och entreprenör samt ett exempel på en avtalsmall (Tack Borås). Tipsa gärna.

Dessa kommentarer är en reflektion från VA-guiden, som är oberoende och agerar inte i någon myndighets, intresseorganisations eller något annat företags intresse.