Finns det jämförande verktyg för strategiska investeringsbeslut? – Expertsvar

Fråga: Vi har internt tagit fram en mall i Excel för att beräkna livscykelkostnad för olika tekniker och lösningar inom VA och därmed kunna göra ett strategiskt investeringsbeslut. Den tar främst hänsyn till drift- och underhållskostnader samt själva investeringskostnaden. Det finns alltså utrymme till förbättring och att ta med fler aspekter! Därför undrar vi om det finns något gemensamt verktyg framtaget för VA-branschen och specifikt för VA-huvudmän? Vore bra om alla räknade på samma vis och att det finns en beprövad och väl framtagen metod. Förutsättningar och kostnader är såklart olika för alla kommuner men det borde bli parametrar i analysverktyget.

EXPERTEmma SjögrenSenior miljö- och hållbarhetskonsult WSP Environmental AB

SVAR:

Internationellt förekommer det att man jobbar med s.k. Asset Management inom VA-sektorn, vilket är en metod för förvaltning av anläggningstillgångar ur ett livscykelperspektiv. Inom Asset Management är kondition, status, ålder, material, kapacitet mm. preciserat på komponentnivå och ligger till grund för bedömning av förnyelsebehov. Sedan 2014 finns det en standard ISO 55000 för Asset Management, men det saknas en anpassning för VA-verksamhet i Sverige.

Ett annat systematiskt sätt att göra en analys med ett stort antal kriterier, såväl kvalitativa som kvantitativa, är att använda sig av en multikriterieanalys. Det finns vedertagna metoder för multikriterieanalyser generellt, men även här saknas en anpassning specifikt till VA-verksamhet i Sverige.

Det som finns idag är olika konsultprodukter för att räkna på ekonomiska effekter av åtgärder/investeringar, till exempelvis på VA-taxan. Ett sådant verktyg är EKSIM (WSP), en modell som tar hänsyn till investeringskostnader, avskrivningar, drift- och underhållskostnader, befolkningsutveckling och vattenförbrukning mm och som har stor flexibilitet avseende hur kostnaderna är uttryckta (fasta, varierar med belastning, % av investeringsbelopp etc.). Man kan applicera den på VA-verksamhetens balans- och resultaträkning och därmed även få med kostnadsutvecklingen för den befintliga anläggningen mm. EKSIM anses vara väl beprövad, och kan enkelt anpassas till olika VA-huvudmäns olika redovisningsmetoder och taxekonstruktioner.

Det har även tagits fram några verktyg/rapporter inom Mistra-programmet. VeVa är ett sådant som syftar till att ge underlag för beslut om val av VA-system och som till exempel kan användas för alternativstudier; kunskapscentrum.avloppsguiden.se/planeringsverktyg.html Men verktyget är mer anpassat till utbyggnadsplaner och kan inte anses vara vedertaget för den efterfrågade analysen. Det har dessutom några år på nacken.

Det finns ett stort behov av att utveckla ett koncept för svenska förhållanden inom VA-försörjning, t ex med Asset Management som utgångspunkt. Till analysen bör även läggas parametrar som sårbarhet för klimatförändringar, resursnyttjande och kretslopp, arbetsmiljö och miljöpåverkan i förhållande till lagstiftning och förväntad utveckling av praxis.


Det är alltid den enskilda myndigheten som självständigt utformar sina beslut, och som självständigt gör sina bedömningar och som ansvarar mot sina tillsynsobjekt och medborgare. VA-guiden AB, samt de experter som svarar på uppdrag av VA-planeringsguiden/VA-guiden AB, friskriver sig från alla tänkbara anspråk till följd av olyckliga svar eller missförstånd.


Relaterat

VeVa – verktyg för analys av VA-lösningar i omvandlingsområden
UWR, VeVa-handbok, 2008