Ansvarsfrågan vid översvämningsrisk?

VA-guidens juridiske expert Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik besvarar en fråga om ansvar för översvämning vid detaljplanering av ett redan exploaterat område med översvämningsproblematik.

Fråga: Om kommunen tar fram en ny detaljplan för ett redan exploaterat område, och det området redan har inbyggda problem med översvämning och instängda områden.

Detta är vanligt, i synnerhet vid förtätningar av staden och exploateringar på exempelvis p-ytor. Den nya exploateringen sker oftast endast på en del av den redan i anspråkstagna ytan och åtgärder på annan mark är oftast förknippad med stora kostnader. Därför sker oftast inga åtgärder alls för att förbättra de ”gamla synderna”.

Nu till mina frågor:
– Vad händer då med ansvarsfrågan om man i den nya planen endast konstaterar att det är ett problem men man gör inga åtgärder mot att förhindra det?
– Vilken risk tar då kommunen? Förnyas kommunens ansvar i och med att det blir ett nytt antagandedatum på planen?
– Finns det någon resonemang kring detta i någon dom?

SVAR

EXPERTJonas ChristensenJurist med en doktorexamen i miljörättEkolagen Miljöjuridik i Uppsala AB

Kommunen får inte anta en detaljplan om det inte kan visas hur (och att) dagvattenfrågan kan/ska lösas. Det är sådana fråga som kommunen får utreda i en separat dagvattenutredning, inom ramen för planbeskrivningen. I en sådan utredning ska man inte bara visa att det går att avleda dagvattnet från det aktuella planområdet, eller hur på annat sätt ska ta hand om dagvattnet.

Det måste naturligtvis ingå för kommunen att visa att avledandet från det aktuella planområdet inte leder till översvämningar eller andra problem nedströms eller att redan uppförd bebyggelse kan komma att ta skada.

Kan kommunen inte visa detta får planen inte antas. Är det en översvämnings- eller MKN-relaterad fråga så ska dessutom länsstyrelsen upphäva planen om kommunen inte klarar av att visa att dagvattnet kan tas omhand. Det senare regleras ju i 11 kap, 10 och 11 §§ PBL.

En dom som handlar om att kommunen ska visa att dagvattenfrågan kan lösas: P 5128-12.

I P 2699-12 skriver MÖD: Mark- och miljööverdomstolen finner därför att kommunen inte klargjort i detaljplanen att det finns förutsättningar att hantera dagvattnet och därmed säkerställa en godtagbar dagvattenhantering.

Man kan ta utgångspunkt i 2 kap. 2 § samt 2 kap. 5 § 5p PBL.


Det är alltid den enskilda myndigheten som självständigt utformar sina beslut, och som självständigt gör sina bedömningar och som ansvarar mot sina tillsynsobjekt och medborgare. VA-guiden AB, samt de experter som svarar på uppdrag av avloppsguiden/VA-guiden AB, friskriver sig från alla tänkbara anspråk till följd av olyckliga svar eller missförstånd. Experten har inget uppdragsförhållande till frågeställaren.