Finns det en tidsgräns för utdömande av vite?

Fråga: Finns det någon gräns för hur lång tid som kan gå efter att ett beslut om förbud med vite trätt i kraft och tills ansökan om utdömande av vitet sker? Jag har nyligen tagit över två ärenden som tyvärr inte följts upp av olika anledningar och där förbudsdatumen har passerats med ungefär ett år respektive två år. Är det försent att begära utdömande av vite nu? Förutsatt att de gamla avloppsanläggningarna fortfarande används (dvs förbudet följs inte), hur går vi isåfall vidare med ärendena? Ska vi fatta ett nytt beslut om förbud med vite?

EXPERTJonas ChristensenJurist med en doktorexamen i miljörättEkolagen Miljöjuridik i Uppsala AB

SVAR:

Enligt viteslagen 9 § så kan man inte begära att vitet ska dömas ut om inte adressaten har blivit delgiven beslutet om att föreläggandet ska dömas ut, inom två år från det att förutsättningarna för att väcka en sådan talan uppkom.

Det betyder att det inte får gå mer än två år mellan det att den icke önskvärda handlingen vidtogs, och beslutet om att döma ut vitet har delgivits denne.

I och med att man använder ordet ”delgivning” i författningstexten, så betyder det att det endast är sådana metoder för att underrätta vederbörande om beslutet som anges i delgivningslagen som är möjliga att utnyttja.


Det är alltid den enskilda myndigheten som självständigt utformar sina beslut, och som självständigt gör sina bedömningar och som ansvarar mot sina tillsynsobjekt och medborgare. VA-guiden AB, samt de experter som svarar på uppdrag av avloppsguiden/VA-guiden AB, friskriver sig från alla tänkbara anspråk till följd av olyckliga svar eller missförstånd. Experten har inget uppdragsförhållande till frågeställaren

DELA