Studie om avskiljning av mikroföroreningar

I en ny SVU-rapport har får man ta del av resultat ifrån en studie med rening av avloppsvatten med hjälp av olika filter för avskiljning av mikroföroreningar såsom läkemedelsrester och biocider.

Försöken har skett i en pilotanläggning vid Kalmar reningsverk i ett års tid.  Man provat en metod med att rena avloppsvatten från mikroföroreningar med hjälp av olika filter som satts efter den konventionella reningen med bland annat aktiv slamprocess. Först har man haft ett ultrafilter och sedan ett filter med granulerat kol (GAK) direkt efter.

Intressanta slutsatser/lärdomar:

  • Ultrafiltret gav en bra partikelavskiljning och då även en bra reduktion av totalfosfor och bakterier och i GAK-filtret fastnade de flesta mikropartiklar t ex diklofenak.
  • GAK-filtret höll ungefär ett år innan det aktiva kolet måste bytas.
  • För vissa av nedbrytningsprocesserna var nedbrytningen hög även aktiv slamprocessen vilket gav hög avskiljning i hela processen.
  • Studier gjordes även av uppehållstid som kunde sänkas 10 minuter utan att adsorptionsförmågan blev sämre.
  • Utveckling av biofilm i GAK-filtret kontrollerades men det kunde inte klarläggas om biofilmen i filtret bidrog reduktionen av mikroföroreningarna.
  • Erfarenheter från studien handlade även om arbetsmiljö vid lagring och hantering av kemikalier samt vikten av rutiner vid uppstart och backspolning av filtren.
  • Undersökningen visade att ur driftsynpunkt fungerade Ultrafilter och GAK-filter bra ur utan en orimlig arbetsinsats.

Projektet startades av av Kalmar Vatten och har utförts tillsammans med Institutionen för Kemiteknik vid Lunds universitet, Sweden Water Research samt Högskolan Kristianstad.

Fullständig referens: Edefell , E., Ullman, R., och Bengtsson, E. (2019) Ultrafilter och granulerat aktivt kol för avskiljning av mikroföroreningar. Rapportnummer: 2019-1

Ladda ner rapporten här (via Svenskt Vattens hemsida)