Kommun får betala skadestånd efter översvämning

Hallsbergs kommun drabbades av kraftiga översvämningar 2015.

Hallsberg drabbades 2015 av ett hundraårsregn som orsakade stora översvämningsproblem i kommunen. I en dom i mark- och miljödomstolen döms nu kommunen att betala mångmiljonskadestånd till följd av underdimensionerade avloppsanläggningar.

Omkring 112 millimeter nederbörd föll över Hallsberg under 24 timmar mellan den femte och sjätte september 2015. Det motsvarar knappt 20 procent av den totala årsmedelnederbörden i Hallsberg (629 mm enligt SMHI) som alltså föll under ett dygn. Översvämningarna som följde skadade upp emot 400 fastigheter varav 80 hushåll fick evakueras.

Enligt bl a SVT (3/6) tvingas nu Hallsbergs kommun att betala skadestånd till försäkringsbolaget Trygg-Hansa, som krävt ersättning från kommunen för två privatfastigheter som skadades i samband med översvämningen. Försäkringsbolaget har hävdat att det är kommunens ansvar då avloppsnätet i området vid nederbördstillfället inte hade kapacitet att ens klara av ett tioårsregn. Kommunen har å sin sida hävdat att skyfallet ska betraktas som en extra-ordinär händelse och att kommunen därför inte kan hållas ansvarig för skadorna som uppstod till följd av översvämningen.

Ärendet har nu avgjorts i Mark- och miljödomstolen som slår fast att skadorna uppkommit till följd av kommunens underdimensionerade avloppsanläggningar. Hallsbergs kommun döms att betala 3,3 miljoner i ersättning till Trygg-Hansa, som i sin tur har betalat ut över fyra miljoner kronor till berörda fastighetsägare.


Relaterat

Utredning av översvämning i Hallsberg 5-9 september 2015
Sociala medier användbara vid simulering av översvämning
Ministerns svar om kommunens ansvar för riskbedömning vid skyfall, 2015