Latrintransport i primär skyddszon för dricksvattentäkt?

Fråga: Vi har en ytvattentäkt i en av våra kommuner. I sjön finns mindre öar som är bebodda med fritidshus. Idag sker transport av latrintunnor med båt över sjön, dvs primär skyddszon för dricksvattentäkt. Vi ser detta som en risk för mikrobiologisk förorening, om latrintunnan skulle välta ner i sjön. Om det skulle vara möjligt att förbjuda transport av latrintunnor inom inre skyddszon behöver latrinet hanteras på respektive ö, t.ex. genom latrinkompostering. Vissa av öarna är så små att det rekommenderade skyddsavståndet mellan en latrinkompost och sjön är mindre än 20 meter. Idag finns det alternativ som exempelvis gasoldrivna förbränningstoaletter. Skulle det då vara möjligt att ställa krav omhändertagande av latrin genom destruktion, t.ex. förbränning, då skyddsavståndet till ytvattentäkten inte kan upprätthållas?

EXPERTJonas ChristensenJurist med en doktorexamen i miljörättEkolagen Miljöjuridik i Uppsala AB

SVAR:

Eftersom latrinen är ett hushållsavfall förutsätter jag att det är kommunen som står för transporterna. Men egentligen oavsett vem som transporterar så måste transporten ske under betryggande former. Har ni förelagt transportören om att redovisa vilka förebyggande åtgärder som vidtas vid transporterna? Jag menar nog att det är den änden som ni bör börja nysta i detta.

Kommunerna är ju vidare skyldiga att hämta hushållsavfall. Ett förbud mot att transportera latrintunnor över vattnet bör naturligtvis först diskuteras med kommunens avfallsavdelning. Kommunens ansvar att hämta latrinen innebär även att det då är svårt att förelägga varje enskild fastighetsägare att själv ta hand om latrinen på sin ö, eftersom det är en rättighet att få det hämtat.

Finns det förutsättningar att kompostera latrinen på öarna utan att det kommer rinna ner i vattnet? Frågeställaren nämner att det är korta avstånd till vattnet.

Givet det kommunala ansvaret för att hämta hushållsavfall bör nog miljökontoret i första hand på något sätt inleda ett förfarande där ni börjar ställa krav på transporterna istället.


Det är alltid den enskilda myndigheten som självständigt utformar sina beslut, och som självständigt gör sina bedömningar och som ansvarar mot sina tillsynsobjekt och medborgare. VA-guiden AB, samt de experter som svarar på uppdrag av VA-guiden AB, friskriver sig från alla tänkbara anspråk till följd av olyckliga svar eller missförstånd. Experten har inget uppdragsförhållande till frågeställaren. Svaret är expertens egen uppfattning och representerar inte nödvändigtvis hens organisations eller VA-guidens ståndpunkt.