Det som göms i snö kommer upp i tö

Med syftet att öka förståelsen för föroreningar i snö längs med våra vägar har man i en ny labstudie undersökt andelen metaller och PAHer i förorenad snö som följer med smältvattnet. 

Under vinterhalvåret ansamlas föroreningar i snö som ligger längs med våra vägar. Lagringen av föroreningarna i snön är en dynamisk process som omfattar själva tillförseln av föroreningarna, frigöring av dessa under perioder av snösmältning samt avlägsning av snö genom snöröjning. Föroreningarna genereras i sin tur från bl a fordon, vägunderhållning och atmosfärisk deposition. Generellt är utsläppen av föroreningar högre under vintern än under andra årstider till följd av kallt väder och därmed mindre effektiv drift av fordon samt speciella krav på vägunderhåll.

Höga halter tungmetaller

I en labstudie från Luleå tekniska universitet (2019) har förekomsten av tungmetaller (Cu, Pb, Zn och CD) och PAHer i snö från två svenska städer (Umeå och Luleå) undersökts. Metallkoncentrationerna bestämdes i tre olika faser: total halt, löst halt och verkligt löst halt metaller, där den sistnämnda fasen definieras som den del av den lösa halten som kan passera genom ett så kallat ultrafilter (3-kMWCO). Till labstudien användes säsongsgammal snö som samlades in strax innan den sista snösmältningen för året.

Resultatet från studien visade på höga halter av tungmetaller i snö från båda städerna och indikerar därmed att en ackumulation av föroreningar sker i snön under vinterhalvåret. Tungmetaller i fasen löst halt representerade en relativt liten del av den totala koncentrationen (0,01–3,1% i Umeå och 0,3–6,9% i Luleå) men utgör enligt författarna ändå en signifikant andel. Den verkligt upplösta fraktionen uppmättes samtidigt till mellan 71–90% av den upplösta fraktionen i Luleå och 74–98% i Umeå.

De studerade PAH:erna visade sig till största del vara partikelbundna eftersom smältvattnet endast stod för mellan 5–12% av den totala konentrationen PAH:er i snön.

Praktiska användningsområden

Labstudien visar på koncentrationer av metaller och PAH:er i snö som överskrider de koncentrationer som normalt återfinns i dagvatten. Resultatet kan enligt författarna påverka hur hanteringen av snöavfall samt behandling av snösmältning från permanenta snölagringsanläggningar ska utföras.

Ladda ner den vetenskapliga artikeln nedan.

Fullständig referens: Vijayan, A., Österlund, H., Marsalek, J., & Viklander, M. (2019). Laboratory Melting of Late-Winter Urban Snow Samples: The Magnitude and Dynamics of Releases of Heavy Metals and PAHs. Water, Air, & Soil Pollution, 230(8), 182.


Relaterat

Hur kan snöröjning bli miljövänligare?
Snödeponi = dagvattenanläggning?