Revaqsiffror för 2018

Andelen fosfor, kväve och mull som återförts från Revaq-certifierade  avloppsreningsverk till kretsloppet har under 2018 varit den högsta hittills.

Det rör sig om ca 2 000 ton fosfor via revaqslam som återförts och som motsvarar omkring 15 procent av den sammanlagda mineralgödselimporten för fosfor i Sverige. Slammet från de Revaq-certifierade reningsverken står för 50 procent av den totala slamproduktionen i Sverige.

Enligt Svenskt Vatten används gödningen till till foderspannmål, spannmål till etanoltillverkning och sockerbetor.

I ett pressmeddelande säger Anders Finnson, Svenskt Vatten:

– Vi ser det här som ett betydelsefullt inspel till den pågående statliga utredningen om cirkulär återföring av fosfor till kretsloppet. Med EU:s strängaste regler för användning av slam på åkermark och ett stort förtroende hos de som använder vårt slam som gödsel, står vi för ett stort och viktigt bidrag till Sveriges behov av fosfor men även för en stor återföring av mull och kväve. Det vore mycket olyckligt om vi skulle övergå till att förbränna allt slam.

Revaq-arbetet utgörs av ett aktivt uppströmsarbete, att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk och se till att få en hållbar återföring av växtnäring och under året har 25 st enskilda kadmiumkällor och 94 farliga ämnen fasats ut.

Läs mer på Svenskt Vattens hemsida:

Revaq årsrapport 2018
Stor ökning av fosfor, kväve och mull från Revaq, Pressmeddelande Svenskt Vatten 2019-10-17


Relaterat:

2017 års Revaqsiffror