Hur kan vi förmedla att ett villkor i ett avloppstillstånd är inaktuellt och inte behöver följas?

Fråga: Vi har en fråga om tillståndsbeslut för enskilda avlopp. Vi har ett villkor i tillståndet som vi anser är inaktuellt i dagsläget. Det har funnits med i ca 10 år (gäller endast för vissa anläggningar). Hur ska man förmedla att villkoret är inaktuellt och ej behöver följas?

Räcker det att skicka ut en skrivelse gällande villkoret och varför de inte behöver följa villkoret? Eller måste ett föreläggande/nytt tillståndsbeslut skickas till fastighetsägaren? Vilken typ av skriftlig kommunicering bör ske?

EXPERTJonas ChristensenJurist med en doktorexamen i miljörättEkolagen Miljöjuridik i Uppsala AB

SVAR:

I detta svar utgår jag från att era tillståndsbeslut är fattade med stöd av miljöbalken (och inte med lagstiftningen före denna). Detta innebär att det är bestämmelserna i 24 kap. MB som ska tillämpas. Av 24 kap. 5 § följer att tillståndsmyndigheten får ”ändra eller upphäva villkor eller andra bestämmelser eller meddela nya sådana…” I bestämmelsen räknas sedan de förutsättningar upp som kan leda till ändrade eller upphävda villkor, och det gäller då för myndigheten att i varje enskilt fall se att det verkligen finns en rättslig grund för den åtgärd man vill vidta med villkoren.

Eftersom den kommunala nämnden både är tillsynsmyndighet och tillståndsmyndighet så förenklas förfarandet, och enligt 24 kap. 11 § får en sådan omprövning göras utan någon särskild begäran om det.

Även om det i denna fråga gäller beslut i många liknande fall, så kan dessa dock inte ändras genom ett gemensamt penndrag. Istället krävs det en bedömning i det enskilda fallet, där varje ändring förmedlas genom separata beslut och hanteras som separata ärenden.

Myndigheten måste också vara noga med att det kan finnas andra som berörs av ändringsbeslutet än verksamhetsutövaren, t.ex. ska berörda grannar få möjlighet att ta del av eventuella nya uppgifter som de inte känner till. Se här regleringen i 19 kap. 5 § MB med alla de hänvisningar som där finns. Slutligen ska berörda delges beslutet så att de kan överklaga.


Det är alltid den enskilda myndigheten som självständigt utformar sina beslut, och som självständigt gör sina bedömningar och som ansvarar mot sina tillsynsobjekt och medborgare. VA-guiden AB, samt de experter som svarar på uppdrag av VA-guiden AB, friskriver sig från alla tänkbara anspråk till följd av olyckliga svar eller missförstånd. Experten har inget uppdragsförhållande till frågeställaren. Svaret är expertens egen uppfattning och representerar inte nödvändigtvis hens organisations eller VA-guidens ståndpunkt.


Relaterat

Hur bör vi hantera villkor som inte följts i äldre tillstånd för minireningsverk?

När handläggaren gör fel – kan beslut ändras eller dras tillbaka?