Nytt förslag på vägledning om vattenskyddsområden

Havs- och vattenmyndigheten har nyligen haft ett förslag om vägledning om vattenskyddsområden ute på remiss. Vägledningen är tänkt att ersätta Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16 om vattenskyddsområden och Handbok 2010:5 om vattenskyddsområde, redan nu vid årsskiftet och remisstiden har precis löpt ut. 

Arbetet med vattenskyddsområden ska med nya vägledningen vara mer riskfokuserat än tidigare. Vattenskyddsområden som tas fram med nya vägledningen kommer enligt HaV att bli mer tydliga och lämpliga och därmed bidra till bättre skydd av vattentäkter.

Som bakgrund till den nya vägledningen har flera olika underlag analyserats och granskats bland annat Bättre Rådlös än rådvill, HaV:s utvärdering av de allmänna rådens aktualitet (rapport 2014:25) samt En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32) där analysen av vattenskyddsprocessen redovisas. Det konstateras vidare att ändringar behöver göras både pga att ny lagstiftning tillkommit efter att de allmänna råden publicerats utifrån ett förändrat försvarspolitiskt läge.

Både SGU och Svenskt Vatten avråder HaV i sina remissyttranden, från att upphäva allmänna råden och handboken redan vid årsskiftet, detta då det saknas mycket arbete innan man har en heltäckande vägledning. SGU är t ex kritiska till att det saknas instruktioner om hur avgränsningen av vattenskyddsområden ska gå till. Det finns stora risker att kvalitén på det framtagna underlaget varierar och därmed riskeras grundvattnets kvalitet i anslutning till våra vattentäkter.

Nu återstår det att se vad som händer med förslaget till ny vägledning för vattenskyddsområden efter att man sammanställt de synpunkter som inkommit under remisstiden.

Remissmaterial:

  1. Vägledning om vattenskyddsområde
  2. Principer för riskbedömning i arbetet med vattenskyddsområde

Läs mer om förslaget om vägledning på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.


Relaterat:

Vattenskyddsområde allmänna råd, NFS 2003:16
Vattenskyddsområde handbok, 2010