Kunskapsöversikt om småskalig avsaltning för dricksvatten

En sammanställning av kunskapsläget om småskaliga avsaltningstekniker för saltvatten presenteras i ett examensarbete från KTH. Sammanställningen har bedrivits i projektet ”Småskaliga avsaltningsanläggningar för dricksvatten – kunskapsöversikt och exempelanläggningar” som finansierats av Länsstyrelsen i Stockholm.

Om du är intresserad av småskalig avsaltning ger rapporten både en översikt och fördjupning. Enkätstudien tjänar som en bra utgångspunkt för diskussioner om de olika aktörernas roller och ansvar samt framtida initiativ.

Sammanställningen innehåller en genomgång av tekniker för avsaltning samt en marknadsöversikt över produkter som finns på marknaden idag där information om teknikerna sammanställts utifrån energisynpunkt och användarvänlighet. Även drift och skötsel av anläggningarna tas upp och resultatet visar att även om skötsel och kontroller sker är det skillnad mellan privata och anmälningspliktiga aktörer där privata aktörer sällan tar prov på sitt dricksvatten. Eftersom tekniken oftast bygger på ideala förhållanden och vattnets förutsättningar kan variera är det utan provtagning svårt att avgöra vattnets kvalitet efter avsaltning.

”Utifrån den genomförda enkätundersökningen kunde över 5500 småskaliga avsaltningsanläggningar identifieras som sålda i Stockholm Skärgård. Det totala antalet avsaltningsanläggningar i bruk uppskattas dock vara betydligt högre.”

För att få en bild av kunskapsläget hos berörda aktörer genomfördes en enkätundersökning där leverantörer, myndigheter och brukare deltog. Kunskapsläget kring dessa anläggningar var generellt låg och det fanns ett starkt önskemål bland de kommuner som svarat på enkäten att få tillgång till en vägledning för tillsyn och öka kunskapen om avsaltningsanläggningar. Avsaknad av lagstiftning kring dessa anläggningar och låg kunskapsnivå gör det svårt att göra en bedömning av dessa anläggningar i till exempel en bygglovsansökan.

”Vid bygglovsansökningar råder en stor osäkerhet kring bedömning av avsaltningens lämplighet för enskild vattenförsörjning och samtliga kustkommuner efterfrågar tydlig vägledning från nationala myndigheter.”

Examensarbetet föreslår därför bland annat ytterligare studier på kvaliteten på avsaltat dricksvatten samt studier som kan bidra till vägledning som kan användas vid rådgivning och i bygglovsärenden.

Omvänd osmos, RO-teknik

Enligt rapporten används enbart membrantekniken omvänd osmos (RO) för separation av salter från havsvatten i Sverige 2020. Denna teknik används i både storskaliga anläggningar som mindre avsaltningsanläggningar för privat bruk.

Membranbaserad avsaltning kan förenklat delas upp i fem steg:
  1. Intag av råvatten
  2. Förbehandling
  3. Avskiljning av salter
  4. Efterbehandling
  5. Bortskaffande av saltkoncentratet (rejekt)
Bild: VA-guiden

Kommunsamverkan bäddade för kunskapsöversikten

Ecoloop har drivit ett flertal projekt kring enskild vattenförsörjning tillsammans med kommuner med vattenproblematik. Småskaliga avsaltningsanläggningar har varit en fråga som snurrat runt i diskussionerna och i många fall identifierats som en vit fläck på kartan. Ecoloop sökte och fick projektmedel från Länsstyrelsen i Stockholm. KTH-studenten Klaudia Bujak genomförde litteraturgenomgång, marknadsöversikt och enkäter och handleddes av Ecoloop. VA-guiden har deltagit på ett hörn i projektet och anpassar informationen från kunskaps- och marknadsöversikten och avser publicera information på avloppsguiden.se inom kort.

Ecoloop gick vidare med ett fortsättningsprojekt med provtagning av ett par anläggningar. Det projektet färdigställs under 2020.

Ladda ned

Avsaltning utanför kommunalt verksamhetsområde för allmänt VA


Relaterat

Småskaliga avsaltningsanläggningar studeras i länsprojekt, 25 mars 2020