Ett nedslag i VA-Sverige – aktualisering av VA-planen i Oskarshamns kommun

Är det dags att aktualisera VA-planen som har ett par år på nacken? VA-guiden har stämt av med Oskarshamns kommun. Hur gjorde de och vilka revideringar har man gjort?

VA-planen är ett viktigt strategiskt dokument för en kommun. I Oskarshamns kommun antog man sin VA-plan under 2015 och samtidigt bestämdes det att planen skulle aktualitetsförklaras minst en gång per mandatperiod och under slutet av 2020 så gjorde man klart revideringen av planen. I aktualiseringen undersöker man bland annat om det har kommit nya lagar, förutsättningar eller ny kunskap som innebär att planen behöver revideras.

Robert Norling, VA-lots och projektingenjör i Oskarshamns kommun

Vi ställde några frågor till Robert Norling, VA-lots och projektingenjör i Oskarshamns kommun som var med i den förvaltningsövergripande arbetsgrupp som arbetade med aktualiseringen av VA-planen.

Vilka är de största skillnaderna i den nya aktualiserade VA-planen jämfört med VA-planen från 2015?

Största skillnaden som vi ser det är väl att vi sett över och förbättrat bedömningsgrunderna för vår behovsutredning av miljö och hälsa inom de områden vi undersökt. Vi har använt oss av GIS-stödet som tagits fram för planering och tillsyn av små avlopp i stor utsträckning, tillsammans med senaste statusbedömningar för närliggande vattenförekomster (och kända uppgifter om områdets små avlopp status), vid bedömning av miljöbehov.

För bedömning av behov och riskbild för områdenas dricksvattenförsörjning har vi gått från att förlita oss på individuella inspektörers sakkunskap till att göra en bedömning av olika fasta och uppföljningsbara faktorer som kan påverka försörjningen som till exempel avstånd till deponier och förorenad mark, avstånd till jordbruksmark och djurhållning och risk för påverkan från små avlopp. Vi har även gjort bedömningar av faktorer som kan påverka både dricksvattnets kvalitet och kvantitet, men bedömningen om vattenmängden i ett område och risk för vattenbrist är osäker.

Vi har även till viss del vägt in hur de olika områdena nyttjas, inte som del i bedömningen av 6§ LAV utan mer för prioriteringen av utbyggnader och åtgärder.

Mycket har hänt sedan 2015 så vilka delar i VA-planen har uppdaterats i samband med aktualiseringen?

Aktualiseringen och uppdateringen ledde till att ett antal områden prioriterades ner och blev klassade som bevakningsområden, för att invänta inventering och att titta närmre på förutsättningarna för gemensamma lösningar för VA. Är inte enskilda/gemensamma lösningar lämpliga kan vissa bevakningsområden även prioriteras upp igen under kommande planperiod. Bedömningsgrunderna har haft en central betydelse för arbetet med den reviderade VA planen, konstaterar Robert Norling.

Konkret arbete i VA-gruppen

Rent konkret har arbetet med aktualiseringen av VA-planen har bestått av att en VA-grupp med tjänstemän både från VA-huvudmannen och kommunens tillsynsmyndighet som har träffats med jämna intervall för att diskutera olika frågor och synpunkter som kommit in till respektive organisation. VA-gruppen har även haft löpande kontakt med Länsstyrelsen och ett samråd/informationsmöte genomfördes innan VA-gruppens förslag på aktualisering lämnades för behandling i respektive nämnd för att sedan fastställas i KF i september förra året.

Så här avslutningsvis förutom aktualiseringen av VA-planen vilka stora projekt och VA-planeringsfrågor har ni på gång i Oskarshamns kommun just nu?

I nuläget pågår en upphandling av ett VA-jobb som kommer att pågå under ett och ett halvt år och ska försörja ca 90 fastigheter med VA. Samtidigt har jag börjat projektera ett område i den norra kommundelen där en ö med 20 fastigheter ska anslutas till kommunens VA-nät. I detta projekt ingår det även att bygga ett nytt vattenverk och ett avloppsreningsverk. Utbyggnaden beräknas vara klart 2024.

I dagsläget har Oskarshamn en planering för VA-utbyggnad som sträcker sig till 2027 och enligt den reviderade VA-planen kommer tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden fortsätta att genomföra sitt arbete utifrån VA-planen, där tjänstemän från båda förvaltningarna ska fortsätta arbeta tillsammans för att genomföra VA-planen.

Relaterat

VA-plan aktualiserad 2020-09-14

Oskarshamns kommun, VA-plan 2015

VA-lotsens roll – ett samtal in till kommunen