Utredningsbördan vid förbud av utsläpp från små avlopp – kommentar till MÖD (M 4447-20)

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

4 kommentarer

  1. Hej Mac! Jag har inte allt underlagsmaterial tillgängligt men kan luska lite. Så här skriver MÖD i domskälen, ”Nämnden har inte kommenterat klagandens uppgifter avseende grundvattennivå utan endast angett att det inte har fastställts var grundvattennivån är på platsen. X.X.s uppgifter om grundvattennivån i förhållande till spridningsledningarna får därmed godtas […]”

    Jag tolkar läget som att husägaren påstår att det är 4 meter. Nämnden menar att avståndet till grundvattnet är okänt men har inte kommenterat påståendet om 4 meter. Oklart om man krävt klargöranden eller belägg för påståendet. Domstolen går på husägarens uppgift den den står oemotsagd (om jag tolkar det rätt)
    Vänliga hälsningar, Björn.