Dagvattnets påverkan på ekologisk och kemisk status i rinnande vatten – pilotstudie Fyrisån

I en studie har dagvattnets påverkan på vattenkvaliteten i Fyrisån i samband med nederbörd undersökts. En målsättning har varit att förbättra möjligheten att bedöma det faktiska åtgärdsbehovet i ytvatten i arbetet med lokala åtgärdsprogram.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

1 kommentar

  1. Det är intressant att se att diskreptansen mellan mätdata kontra teori och modelleringar ges uppmärksamhet. Inom arbete med kartläggning av Trafikverkets dagvattenanläggningar ser vi att både flöden och mängder av dagvatten överskattas systematiskt. Överskattningar ligger inte sällan på en faktor 10 eller mer och vi har kunnat konstatera att detta finns direkt integrerat i utformning och parametersättning av använda beräkningsmodeller. Det går förstås inte enkelt att överföra våra observationer på Fyriså-studien, men de bör kunna ge viss vägledning.