Kan vi avslå en ansökan med hänvisning till att entreprenören inte är sakkunnig?

Kommunen har problem med en entreprenör som inte följer tillstånden. Advokat Johanna Lindqvist ser inte att det finns stöd i miljöbalken för ett generellt förbud mot entreprenören, om hen inte kan räknas som verksamhetsutövare. En tillståndsansökan skulle kunna avslås med hänvisning till att sökanden inte uppfyllt kunskapskravet. Då måste tillsynsmyndigheten motivera att den som ansöker om tillstånd inte uppfyller kunskapskravet. Att säga till fastighetsägaren att det blir tätare tillsyn eller krav på provtagning om hen väljer denna entreprenör skulle eventuellt kunna vara en väg att gå.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

2 kommentarer

  1. Går det inte att förena tillståndet med villkor om ett mer omfattande kontrollprogram för anläggandet av anläggningen tex. fotodokumentation, analyser på materialet i reningsanläggningen mm? Det går att lägga in ett villkor om att miljöförvaltningen ska meddelas när anläggning startar/ sker – så att ni kan inspektera anläggandet. Min fråga blir om man kan ta ut tillsynsavgift/ timtaxa för inspektion av anläggande av tex ett avlopp,
    det är ju dock inte inspektion av driften av avloppsreningen- så det undrar jag om det är möjligt? Vad jag menar är att den avgiften är då inte är inkluderar i avgiften för att få tillstånd som även omfattar ”slutbesiktning” . Att inspektera hela anläggandet skulle ju då bli ganska dyrt men motiveras av att ni inte anser att entreprenören är tillräckligt sakkunnig?

  2. Tack Maria! Jag tror att det går, och bör, villkoras om dokumentation och egenkontroll. Frågeställaren var dock ute efter möjlighet att mota Olle i grind, så att säga. Jag tolkar Johannas svar som att det finns en möjlighet att avslå ansökan apropå 2:2 MB men att det måste motiveras med omständigheter i det enskilda ärendet.

    Apropå avgift så verkar olika miljökontor lägga upp det lite olika för att följa upp nya anläggningar. En så kallad slutbesiktning då miljökontoret kontrollerar själva anläggandet eller valda aspekter av det brukar ingå i avgift för prövning av ansökan. Vissa miljökontor gör besök när anläggningen etablerat sig. Några räknar in detta besök i prövning av ansökan. Om de upptäcker brister som kräver åtgärder startar de ett tillsynsärende. Andra räknar det uppföljande besöket som ett tillsynsbesök utöver ansökan.

    Jag tänker att det går att prata med den sökande också utan hänvisning till lagrum. Om jag tänker högt skulle en variant vara att miljökontoret meddelar sökanden att miljökontoret noterat att det är entreprenör X som står som entreprenör och att miljökontoret kommer att bedriva tillsyn på anläggningen, som nyanlagd. Och OM entreprenör X håller samma nivå som tidigare (inte självklart eller givet) är det sannolikt att det blir fråga om kompletteringar och tillsynsavgifter. Bra för sökanden att veta, tänker jag.