Bör vi utgå från det högsta LTAR-värdet i grovkornig mark?

Björn Eriksson från VA-guiden resonerar om att söka den svagaste länken vid markundersökningen och att den som undersöker bör göra flera mätningar. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

2 kommentarer

  1. Vi är i slutfasen med ett infoblad om krossmaterial och där kan LTAR-värden variera vid mätning. Därför viktigt att mäta flera gånger på samma prov. Det var nog därför jag spann vidare på det spåret. 🙂

  2. Vi har kompletterat svaret med följande stycke.
    ”[…]
    Det är dock värt att påpeka att proven som ger värdena ska tas från det djup i markprofilen där infiltrationen är tänkt att äga rum. Markens genomsläpplighet strax under infiltrationsytan är sannolikt det som avgör mest. Den tekniska handboken SIS-CEN/TR 12566-2:2006 för markbaserade anläggningar rekommenderar att provet tas 30-50 centimeter under tänkt infiltrationsyta.
    […]”