Antal små avlopp i Sverige i 2021-2022

Antalet små avloppsanläggningar med vattentoalett uppskattas till ca 717 633. Det finns ca 140 561 fastigheter med enbart BDT-avlopp men mörkertalet antas vara stort.

Svenska MiljöEmissionsData (SMED) har samlat in uppgifter om landets små avloppsanläggningar upp till 200 pe på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV). SMED bad landets miljökontor att besvara en webbenkät för att få in uppgifter om antal anläggningar och vilken reningsteknik som används. Enkäten besvarades i slutet av 2021 av 241 av Sveriges 290 kommuner, en hög svarsfrekvens på 83 %.

För SMED är det viktigt att knyta teknikuppgiftena till fastigheter. Uppgifterna som samlats in väntas påverka vägledningen för tillsyn och prövning av små avlopp. Uppgifterna om använd reningsteknik påverkar till exempel belastningsberäkningarna i VISS och därmed även riskbedömningar i GIS-stödet.

Enkäten är öppen under 2022

Om du inte nåtts av enkäten eller inte haft möjlighet att svara kan du fortfaraden svara. Ta kontakt med Mikael Olshammar vid IVL för att få länk till enkäten. Detsamma gäller om ni har gjort väsentliga uppdateringar sedan ni besvarade enkäten. Då kan ni justera enkätsvaret i efterhand. E-post till Mikael

Rapporten baseras på enkätuppgifter från 2021-12-14.

Antal och andel anläggningar per anläggningstyp

Antal kommuner som svarade 241 (av 290)
Svarsfrekvens 83%
Antal fastigheter med WC-avlopp 717 633
Antal fastigheter med enbart BDT-avlopp 140 561

Antal fastigheter med WC anslutna till respektive teknik

Inget eller okänt reningssteg (30,8 %)
Enbart slamavskiljare 146 534 20,40%
Okänd rening 74 353 10,40%
Markbaserad rening (48,3 %)
Infiltrationer 232 195 32,40%
Markbädd 113 764 15,90%
Separerande teknik (11,5 %)
Sluten tank 78 188 10,90%
Urinseparering 4 089 0,60%
Teknik för extra fosforrening (7 %)
Minireningsverk 34 024 4,70%
Markbädd med fosforrening 13 687 1,90%
Infiltrationer med fosforrening 2 761 0,40%
Anläggningar 26-200 pe (2,6 %)
Reningsverk 26-200 pe 10 487 1,50%
Infiltrationer 26-200 pe 7 544 1,10%
Andel fastigheter med WC-avlopp i digitalt tillsynssystem 68%
Andel fastigheter med BDT-avlopp i digitalt tillsynssystem 57%

VA-guiden har grupperat om sammanställningen från sidan 9 i rapporten.

SMED ser fram emot export av teknikuppgifter

I slutsatserna skriver SMED att de i vissa fall haft problem med att nå fram med information och enkät på grund av diverse filter i e-postprogrammen och kommunens e-säkerhet med mer. SMED ser fram emot ett system där kommunerna exporterar sina uppgifter direkt till HaV via sina ärendehanteringssystem. Men SMED är dock medveten om att den situationen troligen ligger en bit fram i framtiden.

Om SMED

Datainsamling om teknikuppgifter för små avlopp,
SMED Rapport Nr 28 2021. Författare: Mikael Olshammar

SMED utgör en förkortning för Svenska MiljöEmissionsData, som är ett samarbete mellan IVL, SCB, SLU och SMHI.