I Kinda involveras politiken tidigt i VA-planeringen

Åsunden Utdala vid Rimforsa ytvattentäkt, i Kinda kommun.

Anna Norman, projektledare för Kinda kommuns VA-plan delar med sig av hur arbetet med kommunens VA-plan ser ut. Vad har fungerat bra, bland annat i arbetet med den nyligen beslutade VA-policyn för kommunen?

– Då vi är en liten kommun klarar vi inte av att göra allt på en gång, så vi behöver en långsiktig plan så vi kan klara av allt i rimlig takt.

Anna Norman, projektledare för Kinda kommuns VA-plan.

Så beskriver Anna Norman som är projektledare för Kinda kommuns VA-plan hur VA-planeringsarbetet ser ut i kommunen. Kinda som nyligen, den 24 januari 2022 antog sin VA-policy. Policyn som förenklat kan sägas vara kommunens viljeinriktning för planeringen av vatten och avloppsfrågor.

Särskilt viktiga VA-planeringsfrågor för Kinda

Anna berättar om de särskilt viktiga frågorna som Kinda kommun jobbar med i det fortsatta arbetet med VA-planen som ska bli klar under 2022.

– Vårt stora mål är att få en bra bild över de investeringar som behövs i framtiden för att få en bra och rimlig taxeutveckling, och att det inte ska komma stora investeringar som plötsliga överraskningar. Vi vet att vi har stora investeringar framför oss, främst förnyelse av ledningsnät, men även planer på exploateringar med många nya bostäder, och taxan kommer att behöva höjas, precis som för alla andra kommuner, lägger Anna till.

Målet är också att VA-planen ska vara i synk med den nya ÖP som håller på att arbetas fram.

Projektledare med erfarenhet från konsultsidan

Anna Norman som för övrigt är projektledaren som delar sin tid mellan att projektleda VA-planen och att arbeta som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Kinda kommun. Anna har en bakgrund från konsultsidan med just erfarenheter av att ta fram VA-planer åt kommuner. I Kinda kommuns fall så har man genom LOVA-bidrag finansierat tjänsten som projektledare för planen.

Styrgrupp, arbetsgrupp och sakkunskap från driften

Anna berättar för VA-guiden hur de har organiserat arbetet med VA-planen i kommunen, dels har de en styrgrupp med chefer från de inblandade avdelningarna som VA, plan- och bygg samt miljö, dels en arbetsgrupp med representanter från samma avdelningar som alla ingår i samhällsbyggnadsförvaltningen.

– Sen har vi inhämtat sakkunskap främst från driftpersonal på VA när det gäller status på anläggningar.

Anna tipsar om hur Kinda kommun har tänkt och tänker för att få till en bra VA-plan.

– Involvera alla berörda avdelningar på kommunen, till exempel både miljö, plan, VA så att det inte bara blir en fråga för VA-avdelningen. Och tidigt involvera politiken! Det kommer att kosta pengar, och då är det bra om de är med på tåget redan från början, och att man förklarar för politiken att de investeringar som vi flaggar för i VA-planen är nödvändiga.

Tydliga dokument och viktigt med avsatta resurser

På frågan om det är någon del i VA-planeringsarbetet hitintills med själva VA-översikten och VA-policyn som Kinda kommun är mer nöjd med berättar Anna om att man fått till tydligheten i det framtagna dokumentet men även att det finns tid och resurser att jobba med frågorna.

Att de strategiska frågorna som vi identifierat i VA-översikten tydligt kommer med i VA-policyn, policyn är ”tydlig” och innehåller inte så mycket visionära punkter. Jag tror även att det är bra med en projektledare som faktiskt får lägga tid på arbetet med VA-planen, risken är annars att man ska göra det vid sidan av sitt ordinarie arbete, och då hinner man inte riktigt. Även bra med en projektledare som har erfarenhet av VA-plansarbete sen tidigare men där är jag kanske lite jävig, avslutar Anna med glimten i ögat.

Här kan du ta del av Kinda kommuns VA-policy, (förslagsversionen) som pdf.