Förmågan att leverera vattentjänster vid kris ska utredas

Regeringen har meddelat i ett pressmeddelande att de tänker tillsätta en särskild utredare som ska se över reglerna och ansvarsfördelning för att trygga leveransen av vattentjänster som dricksvatten och rening av avloppsvatten.

Regeringen har bestämt att en särskild utredning ska tillsättas vars syfte är att höja beredskapen mot extremväder och stärka förmågan att leverera vattentjänster i händelse av kris. Uppdraget innebär både olika riskanalyser och även att identifiera och åtgärda sårbara områden vad gäller samhällets förmåga att leverera vattentjänster.

Ett särskilt allvarligt område som regeringen lyfter fram och ska utredas är tillgången på kemikalier för rening av dricksvatten och avloppsvatten. Behovet av förändringar av hur det ser ut idag ska kartläggas och utredningen ska också föreslå förbättringar för att säkerställa leveransen av vattentjänster i krissituationer.

Utredaren ska också ta reda på om det finns behov av planering och förberedelseåtgärder för att också stärka VA-huvudmännens beredskap att leverera vattentjänster i krissituationer.

Uppdraget innefattar också att ta ställning om det finns behov av en försörjningsberedskap och förslag för att säkerställa försörjningen av kritiska varor och material som behövs för en kontinuerlig leverans av vattentjänster ska i sådant fall tas fram.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2024.

Ta del av:

Regeringens pressmeddelande, 2022-08-23 (öppnas i ny flik)

Regeringens komittédirektiv, Dir. 2022:127 (öppnas i ny flik)